Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení jakosti I (ŘJ I.)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ŘJ I. - Řízení jakosti I, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Student by měl být schopen:1. Popsat a vysvětlit základní principy managementu jakosti.2. Pochopit a implementovat základní požadavky na systém managementu jakosti dle ISO 9001.3. Vybrat a aplikovat některé metody a nástroje managementu jakosti.4. Analyzovat a definovat opatření ke zlepšení stavu systému managementu jakosti.

Osnova

Osnova přednášek1. Úvod do problematiky jakostiDefinice a vnímání jakosti. Jakost a zákazník. Funkce jakosti v podmínkách trhu.2. Systémy managementu jakosti. Systémový přístup k zabezpečování jakosti. Koncepce systémů managementu jakosti . Normy řady ISO 9000, vymezení účelu a oblasti využití.3. TQM (Total Quality Management)Principy koncepce TQM, modely TQM, národní a nadnárodní ceny za jakost.4. Organizace a zabezpečování jakosti.Úloha vrcholového vedení v organizaci. Tvorba podnikatelské strategie. Firemní politika jakosti. Cíle jakosti a jejich definování. Dokumentace systému managementu jakosti. Benchmarking. Organizační struktury5. Ekonomika jakostiPodstata ekonomiky jakosti. A její význam v systémech managementu jakosti. Modely výdajů vztahujících se k jakosti. Náklady na životní cyklus produktu6. Certifikace a zkušebnictvíJakost a spolehlivost. Ověřování spolehlivosti. Přístup EU k prokazování shody a certifikaci. Akreditace. Certifikace systémů, výrobků, personálu. 7.Audity a sebehodnocení v systémech managementu jakostiTypy auditů. Interní audity. Postup při provádění interních auditů. Pojem a význam sebehodnocení. Přístupy a metody sebehodnocení.8. Jakost a lidský faktorSociální aspekty. Osobní kvalita. Motivace. Výcvik.9. Jakost v předvýrobních etapách. Plánování jakosti. Jakost v marketingové strategii. Jakost v etapách vývoje.QFD. Politika jakosti v zásobování. Výběr a hodnocení dodavatelů. Řízení dodavatelů10. Jakost v etapě realizace produktuOperativní řízení výroby, principy a formy. Způsobilost procesů a jejich hodnocení. Identifikovatelnost a sledovatelnost. Statistická regulace procesů. 11. Jakost v podvýrobních etapách.Specifikace činností v povýrobních etapách. Systémy péče o základní prostředky. Jakost v manipulaci s nářadím a přípravky .Odpovědnost za výrobek. Měření spokojenosti zákazníků12. Jakost ve službách a státní a veřejné správěZákaznický pohled. Využití procesního přístupu. Specifické postavení státní a veřejné správy13. Zlepšování jakostiAtributy zlepšováníí jakosti. Metodika zlepšování jakosti, cyklus PDCA. Týmová práce. Brainstorming. Neshody, nápravná a preventivní opatření. FMEA.14. Jakost a ekologieEnvironmentální systémy řízení dle ISO řady 14000 a jejich vztah k systémům managementu jakosti dle ISO řady 9000. Integrovaný management. Společenská organizací.odpovědnostOsnova cvičení1. Základy matematické statistiky, statistické charakteristiky. 2. Sedm jednoduchých nástrojů managementu jakosti, kontrolní tabulky3. Histogramy četnosti a jejich aplikace4. Paretova analýza5. Diagram příčin a následků6. Vývojové diagramy7. Odhady pravděpodobnosti, důležitá výběrová rozdělení.8. Statistické přejímky9. QFD10. FMEA 11. Hodnocení způsobilosti12. Statistická regulace procesů13. Presentace semestrálních prací14. Presentace semestrálních prací

Literatura

NENADÁL,J.-NOSKIEVIČOVÁ,D.-PETŘÍKOVÁ,R.-PLURA,J.- TOŠENOVSKÝ,J.: Moderní management jakosti. Principy. Postupy.Metody. Praha. Management Press 2008, 377 s. (ISBN 978-80-7261-186-7 )NENADÁL,J.: Měření v systémech managementu jakosti. Praha. Management Press., 2.vydání, 2004, 326 s. , (ISBN 80-7261-110-0 )

Požadavky

Žádné

Garant

prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc.

Vyučující

doc. Ing. Milan Hutyra, CSc.Ing. Pavel Klaput, Ph.D.prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc.Ing. David Vykydal, Ph.D.