Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení jakosti a výrobního procesu (ŘJVP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ŘJVP - Řízení jakosti a výrobního procesu, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Pochopení obecných principů systémů řízení jakosti ve stavebnictví. Analýza stavebně technologického procesu a aplikace metod řízení jakosti.

Osnova

Přednáška: 1. Úvodní přednáška. a požadavky při obhajobě seminární práce a zkoušce. Přehled literatury2. Jakost a spolehlivost stavby, funkčních dílů, regulovaná a smluvní oblast. 3. Mapa procesů stavební firmy, analýza výrobního procesu.4. Plán jakosti výrobního procesu, požadavky systému řízení jakosti dle souboru norem ISO 9000:2000, trvalé, zlepšování procesu. 5. Podpůrné procesy řízení jakosti. Základy stavebního zkušebnictví. 6. přehled nedestruktivních zkušebních metod pro kontrolu výrobních procesů. 7. Statistické metody hodnocení výsledků zkoušek, průkaz shody. 8. Metrologické zabezpečení procesu výstavby, kontrolní a zkušební plán. 9. Řízení změn výrobních procesů, rizika a jejich řízení. 10.Měření výkonnosti procesů, trvalé zlepšování, audit, integrované systémy, ekonomie jakosti. 11.Budování systému řízení jakosti ve stavební firmě (přednáška odborníka z praxe). 12.Řízení procesů projektování a přípravy staveb, procesy výstavby. 13.Procesy ve fázi provozu stavebního objektu. Údržba, průzkum a opravy. 14. Celkové shnutí látky. Cvičení: 1. Zadání seminární práce: plán jakosti vybraného výrobního procesu. 2. Rozbor stavebních objektů a funkčních dílů - znaky jakosti a spolehlivosti.3. Mapa procesů technologie betonu, kontrolní a zkušební plán dle ČSN EN 206-1. 4. Plán jakosti výrobních procesů technologie betonu. 5. Laboratoř stavebních hmot: základní nedestruktivní metody. 6. Laboratoř stavebních hmot: metody kontroly výrobních procesů. 7. Statistické zpracování výsledků zkušebních metod. 8. Histogramy, regulační diagramy a nejistoty měření. 9. Diagramy příčin a následků, navrhování experimentů. 10.Dokumentace systému řízení jakosti, využití digitálního snímkování. 11.Exkurze do výrobny a laboratoře stavební firmy se zavedeným systémem jakosti.12.Obhajoba semestrální práce s diskusí. 13.Obhajoba semestrální práce s diskusí. 14.Zápočtový test a zápočet.Multimediální pomůcky použité k výuce:zpětný projektorOsnova výuky pro kombinované studium:1. Stavební zákon, definice stavby, vývoj požadavků na stavby a funkční díly, regulované požadavky na stavby. Kvalita a spolehlivost staveb. Procesy a systémy ve stavebnictví. 2. Úvod do stavebního zkušebnictví . Zkušební metody . 3. Řízení procesú v přípravě , výstavbě a provozu stavby. Rizika stavebních technologií. Prevence rizik.Environmentálnípožadavky na procesy systémy a stavby. 4. Požadavky souboru norem ISO 9000, budování systému řízení kvality ve stavební firmě , dokumentace systémuřízení kvality.Obhajoba seminárních prací.

Literatura

[1] Normy ISO 9000 až 9004.[2] Mencl V., Novák J. Řízení jakosti ve stavebnictví, ČKAIT Praha, 2002.[3] Kučera J., Doné P. Zkoušení stavebních mat. a výrobků, skripta VŠB TU Ostrava 2002.[4] Nenadál J. Měření v systémech managementu jakosti, Management Press, Praha 2001.[5] Schmid, P. a kol. Základy zkušebnictví, brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004.

Požadavky

Žádné

Garant

Ing. Filip Khestl, Ph.D.

Vyučující

Ing. Jana BoháčováIng. Jan HurtaIng. Filip Khestl, Ph.D.Ing. Tereza Majstríková