Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení kvality a metrologie (RKaM)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu RKaM - Řízení kvality a metrologie, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Prohloubení znalostí posluchačů v oblasti měřicí techniky a přispívá k osvojení si návyků a metod práce pro přesnoumetrologickou činnost.Seznámení posluchačů se základy řízení kvality, koncepcemi řízení kvality, základními dokumenty v oblasti řízeníkvality.Využití statistických metod v řízení kvality produkce ve výrobě. .Seznámení posluchačů se základními zásadami statistické přejímky.Využití statistických metod při analýze způsobilosti procesu, výrobního zařízení a měřidla.

Osnova

Osnova přednášek:1. Měřicí stroje (délkoměry, mikroskopy, projektory). Kolimační měřidla – jejich využití v metrologii2. Souřadnicové měřicí stroje. Odměřovací systémy3. Kontrolní a třídicí automaty, vícerozměrová a sledovací měřidla (principy a využití).4. Kontrola závitů, ozubených kol - rozšíření5. Odchylky tvaru (definice, metody kontroly, měřidla)6. Odchylky polohy (definice, metody kontroly, měřidla)7. Integrita povrchu – složky, metody kontroly8. Kontrola malých otvorů a velkých rozměrů (metody, měřidla)9. Základy řízení kvality (základní pojmy, znaky kvality, spirála kvality, náklady na kvalitu, koncepce řízeníkvality)10. Statistické metody v řízení kvality. Regulační diagramy (měřením, srovnáváním)11. Základy statistické přejímky12. Hodnocení způsobilosti procesu, výrobního zařízení měřících prostředků – indexy způsobilosti13. Příručka kvality. Řád podnikové metrologie14. Lidský faktor v řízení jakostiOsnova cvičení:Cvičení č.1: Úvodní cvičení, seznámení studentů s programem a organizaci cvičení, bezpečnostní školení pro prácis přístroji v laboratoři, Cvičení č.2: Základy vyhodnocování výsledků měření, výpočet nejistot měření (kalibrace)Cvičení č.3-9: Měření úloh č.1 až 7 včetně vypracování protokolu o měřeníCvičení č.10 - 12: Využití statistických metod v řízení kvality– procvičování na příkladech – zadání programu č.8Cvičení č. 13: Statistická přejímka – procvičování na příkladechCvičení č. 14: Dopracování protokolů, konzultace k probrané látce, zápočet.Seznam úloh:Úloha č.1: Kontrola koncové měrkyÚloha č.2: Kontrola mikrometru a číselníkového úchylkoměruÚloha č.3: Kontrola stupnice posuvného měřítkaÚloha č.4: Kontrola úhelníkuÚloha č.5: Kontrola stupnice sklonoměru, kontrola sklonu ložeÚloha č.6: Kontrola závitového kalibru bezdotykovou metodouÚloha č.7: Kontrola ozubeného kolaInterní směrnice: Studenti jsou povinni vybavit se do cvičení z tohoto předmětu přezůvkami a pracovními rukavicemipro metrologická měření

Literatura

DVOŘÁK, Rudolf; CHMELÍK, Václav; MAREK, Mirko. Strojírenská metrologie Praha : ČVUT, 1992. 150 sTICHÁ, Šárka. Strojírenská metrologie – část 1. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2004. 112s., ISBN 80-248-0672-X TICHÁ, Šárka. Strojírenská metrologie – část 2, Základy řízení jakosti. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. 88 s. ISBN80-248-1209-6 NENADÁL, Jaroslav; NOSKIEVIČOVÁ, Darja; PETŘÍKOVÁ, Růžena; PLURA,Jiří; TOŠENOVSKÝ, Josef. Moderní systémy řízeníjakosti/Quality Management. Praha : Management Press, 1998. 280 s.. ISBN80-85943-63-8 NOSKIEVIČOVÁ Darja. Statistické metody v řízení jakosti. Ostrava : VŠB-TU, 1996. 99 s.. ISBN 80-7078-318-4

Požadavky

Předmět nemá žádné korekvizity.

Garant

Ing. Šárka Tichá, Ph.D.

Vyučující

doc. Ing. Robert Čep, Ph.D.Ing. Lenka Čepová, Ph.D.Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D.Ing. Lenka Petřkovská, Ph.D.Ing. Šárka Tichá, Ph.D.