Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení lidských zdrojů B (RLZB)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu RLZB - Řízení lidských zdrojů B, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

1.Identifikovat nové role personálních útvarů a specialistů na řízení lidských zdrojů v organizacích.2.Objasnit strategii řízení lidských zdrojů a vysvětlit proces plánování lidských zdrojů.3.Charakterizovat proces získávání a výběru zaměstnanců a navrhnout vhodné metody výběru na dané pracovní pozice.4.Objasnit proces přijímání a adaptace zaměstnanců.5.Vysvětlit systém vzdělávání a rozvoje zaměstnanců a charakterizovat jednotlivé kroky cyklu vzdělávání a rozvoje.6.Objasnit proces talent managementu a zhodnotit jeho přínosy.7.Formulovat cíle hodnocení zaměstnanců a navrhnout kombinaci metod hodnocení pro vybrané pracovní pozice.8.Vysvětlit podstatu zásluhového odměňování a shrnout jeho výhody a nevýhody.9.Objasnit problematiku řízení lidského kapitálu.10.Definovat rámec zaměstnaneckých vztahů a vysvětlit procesy zaměstnaneckých vztahů.11.Srovnat řízení lidských zdrojů v malých a středních organizacích s řízením lidských zdrojů ve velkých organizacích.12.Shrnout negativa rostoucí fluktuace zaměstnanců v organizaci a doporučit možné způsoby měření odchodů zaměstnancůz organizace.

Osnova

-Nová role personálních útvarů a specialistů na řízení lidských zdrojů -Strategie a politika ŘLZ, plánování lidských zdrojů -Získávání a výběr zaměstnanců -Přijímání, rozmisťování a adaptace zaměstnanců -Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců -Talent management -Hodnocení zaměstnanců -Odměňování zaměstnanců I-Odměňování zaměstnanců II-Řízení lidského kapitálu-Zaměstnanecké vztahy I-Zaměstnanecké vztahy II-ŘLZ v malých a středních organizacích -Propouštění zaměstnanců

Literatura

DVOŘÁKOVÁ, Zuzana et al. Řízení lidských zdrojů. Praha: C.H. Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-347-9 .KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 4. rozš. a dopl. vyd. Praha: ManagementPress, 2010. ISBN 978-80-7261-168-3 .PILAŘOVÁ, Irena. Jak efektivně hodnotit zaměstnance a zvyšovat jejich výkonnost. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2042-5 .ULRICH, Dave. Mistrovské řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3058-5 .

Požadavky

Žádné

Garant

doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D.

Vyučující

prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.Ing. Andrea Čopíková, Ph.D.doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D.Ing. Kateřina Mokrá, Ph.D.