Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení provozu inteligentních budov (ŘPIB)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ŘPIB - Řízení provozu inteligentních budov, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Seznámit s problematikou provozu budov, technickými prostředky pro řízení budov a SW pro dozorování a řízení budov.Absolvent bude schopen posoudit vybavení budovy jak pro účely rekonstrukce, tak pro účely nové výstavby. Absolventdovede rámcově navrhnout a vybrat vhodné technické prostředky pro jednotlivé podsystémy řízení budov.

Osnova

1. Úvod do problematiky řízení provozu budov.2. Senzory3. Akční členy4. Řízení a regulace 5. Řízení chlazení, topení a kvality vzduchu, řízení mikroklima6. Výroba, přenos a akumulace elektrické energie. Obnovitelné zdroje 7. Síťové prostředky pro komunikaci8. Přenos a distribuce dat v systémech řízení budov: KNX / LonWorks9. Telekomunikační služby 10. Systémy pro automatizaci budov (BAS - building automation systems)11. Centrální a decentralizovaná řídící a monitorovací technika 12. Rozhraní člověk - budova, vizualizace řízení provozu budov. Vzdálené řízení a monitorování budov.13. Chytré ekologické budovy, Dopravní infrastruktura, ElektromobilitaCvičení1. Seznámení se s laboratoří, bezpečnost v laboratoři, požární a poplachové směrnice.2. Senzory, demonstrace časové konstanty senzoru, teplotní závislost senzoru. Demonstrační měření s termokamerou.3. Aktuátory. Řízení servopohonů. Demonstrace časové konstanty aktuátoru, Elektrický ohřev.4. Regulátory. Příklad výpočtu jednoduchého regulátoru. Návrh regulační smyčky. 5. Regulace teplot. Příklad aplikace regulátoru pro řízení na konstantní teplotu.6. Prohlídka fotovoltaické elektrárny na VŠB –TU Ostrava.7. Ethernet – demonstrace technologie, příklad komunikace na TCP/IP 8. KNX – ETS 4 - Úvod do návrhového systému9. KNX – Základní funkce10. KNX – Základní funkce – pokračování11. KNX – řízení prostředí, přítomnostní detektory, regulační smyčky12. KNX – IP rozhraní – vizualizace13. KNX – Samostatný projekt – závěrečný test

Literatura

MERZ, Hermann. Automatizované systémy budov. 1.vyd. Praha : Grada, 2009. 264 s. ISBN 978-80-247-2367-9 .VAŇUŠ, Jan. Komplexní řízení budov - základní přehled KNX systémů. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava,2014. ISBN 978-80-248-3529-7 VAŇUŠ, Jan. Komplexní řízení budov - Sběrnicové systémy v budovách - vybrané legislativní problémy. Ostrava: VŠB– Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978 - 80 - 248 - 3527 - 3.VAŇUŠ, Jan. Komplexní řízení budov – projekce a instalace sběrnicových systémů v budovách. Ostrava: VŠB – Technickáuniverzita Ostrava, 2014. ISBN 978 - 80 - 248 - 3528 – 0VALA, David. Komplexní řízení budov – aplikace KNX. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2014.

Požadavky

Žádné

Garant

doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.

Vyučující

doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.Ing. David Vala