Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení výrobních procesů (RVP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu RVP - Řízení výrobních procesů, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Získané znalosti:- student bude umět formulovat základní přístupy k řízení výrobních procesů a materiálových toků, bude umět definovathlavní faktory ovlivňující efektivitu a kvalitu výrobních procesů.Získané dovednosti:- student bude umět využít základní teoretické poznatky k tomu, aby byl schopen posoudit efektivnost výrobníhoprocesu pomocí exaktně definovaných ukazatelů,- student bude umět použít své znalosti z oblasti řízení výrobních procesů v provozních podmínkách.

Osnova

1. Pojem řízení. Specifika řízení výrobního procesu. Analytický a syntetický přístup k řízení výroby. Výroba jakozákladní druh podnikání.2. Charakteristika výrobních činitelů a jejich funkce (hmotné činitele, pracovníci, technologie, organizace, řízení).Řízenívýrobního procesu jako jeden z předpokladů efektivnosti a konkurenceschopnosti výrobního podniku.3. Typologie výrobního systému. Výrobní typy podle programu (produkt, sortiment, množství vyráběných výrobků),procesu, vstupů, technologie, časového průběhu, použitých pracovních prostředků.4. Úkoly a cíle řízení výroby. Úrovně řízení (strategické, taktické, operativní). Rozhodování o výrobě: vytvářenípředpokladů (hardware) – výrobní kapacita a podmínky jejího využití, vlastní řízení (software) – ukazatele ekonomickéefektivnosti. Superkonkurenčnost a její osvojení.5. Příprava výroby. Konstrukční příprava výroby. Technologická příprava výroby. Materiálová příprava výroby. Organizačnípříprava výroby. Automatizace v přípravě výroby.6. Standardizace v řízení výroby. Obsah a struktura normativní základny. Funkce a metody standardizace. Organizačnínormy. Informační normy. Technické normy. Technickohospodářské normy. Plánovací normativy řízení výroby.7. Efektivnost výrobního procesu. Pojem produktivity.8. Reengineering a jeho podstata. Systémy řízení výrobního procesu. MRPII, OPT. Vytěžovací řízení. Teorie omezení– princip DBR. Řízení výroby s využitím simulace.9. Řízení pracovníků. Stanovení potřeby pracovníků. Výběr a rozmístění pracovníků. Odměňování a jiné formy stimulovánípracovníků. Zvyšování kvalifikace. Pracovní podmínky.10. Řízení jakosti výrobků a procesů. Čtyři stadia jakosti. Oblasti ovlivňující jakost a jejich řízení: organizace,systémy, měření, nástroje, cíl podniku, vývoj, dodavatelé, výrobní proces, podpůrné služby, pracovníci.11. Provozuschopnost výrobních zařízení. Ekonomika provozuschopnosti výrobního zařízení.12. Organizace a řízení údržby. Údržbářské systémy.13. Metody zvyšování spolehlivosti součástí, uzlů, výrobních linek.14. Specifičnost hutnického výrobního procesu a jeho řízení.

Literatura

[1] KAVAN, M. Výrobní a provozní management, Praha: Grada Publishing, a.s. 2002, 424 s.[2] TOMEK, G. – VÁVROVÁ, V. Řízení výroby a nákupu. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007, 384 [3] Košturiak, J. – Frolík, Z. Štíhlý a inovativní podnik, Praha: Alfa, 2006, 237 s. s.

Požadavky

Žádné

Garant

doc. Ing. Petr Besta, Ph.D.

Vyučující

doc. Ing. Petr Besta, Ph.D.Ing. Pavel Wicher, Ph.D.