Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Vrtný průzkum a hlubinné vrtání (VPHV)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu VPHV - Vrtný průzkum a hlubinné vrtání, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními metodami hloubení průzkumných a provozně technických vrtů. Studentise v rámci studia tohoto předmětu naučí definovat základní metody hloubení těchto vrtů a popsat a charakterizovattechnické prostředky a technologické postupy používané při jejich realizaci. Své teoretické znalosti pak mohouaplikovat v rámci výpočtových cvičení, jejichž výsledkem bude vypracovaný jednoduchý projekt hlubinného vrtu (vrtna ropu a zemní plyn – geologická, technická a technologická část projektu) v rámci jehož zpracování uplatní svojischopnost řešit formou výpočtů konstrukční provedení vrtu s ohledem na geologické a geotechnické poměry zájmovéoblasti, ve které je vrt situován. Studenti budou v rámci zpracování projektu hledat vhodné varianty řešení jednotlivýchdílčích úkolů, analyzovat zvolené postupy řešení a navrhnou konečnou podobu projektu hlubinného vrtu s využitímsyntézy optimálních variant řešení těchto dílčích úkolů. Studenti musí být schopni zdůvodnit a obhájit jimi navrženoukonstrukci vrtu jak po stránce geologické (provrtávané typy hornin), tak po stránce technické (doložené výpočtydovolených pevností jednotlivých konstrukčních částí vrtných a pažnicových kolon). V neposlední řadě se studentimají naučit posoudit význam informací, se kterými se během studia předmětu seznámí, diferencovat mezi nimi, porovnatjejich význam a vypíchnout z nich ty, které jsou podstatné pro jejich další odborný růst.

Osnova

1. Základy projektování vrtů – vrtně-technologický rozbor prognózního geologického profilu, analýza tlakových poměrů v horském masivu.2. Rozpojitelnost hornin při vrtání – způsob práce pracovních orgánů vrtných nástrojů, vliv jednotlivých činitelů na pevnostní a přetvárný projev horniny při rozpojování, klasifikační systém vrtných nástrojů.3. Konstrukční provedení valivých vrtných nástrojů, základy kinematiky valivých dlát; volba dlát pro různé typy hornin.4. Vrtná kolona – práce vrtných kolon ve vrtu – funkční složení vrtné kolony pro jednotlivé typy vrtů, poruchy vrtných kolon, opatření proti destrukci vrtných kolon; výpočet namáhání VK.5. Pažnicová kolona – práce pažnicových kolon ve vrtu, rozbor namáhání PK, zapouštění a usazování PK, poruchy pažnicových kolon, výpočet namáhání PK.6. Režim vrtání – optimální a racionální režim vrtání, systematika režimů vrtání, jeho měření a sledování.7. Technologie cementace vrtů – postup při výpočtu cementace – objemové, tlakové a časové výpočty cementace vrtů.8. Havárie ve vrtu – prostředky a způsoby jejich likvidace, způsoby zmáhání tlakových projevů ve vrtu.

Literatura

Zeman, V., Kalus, D. (1984): Hlubinné vrtání – II. díl – Vrtné a pažnicové kolony; skripta VŠB OstravaZeman, V. a kol. (1986): Těžební vrtání; skripta VŠB OstravaZeman, V. (1987): Hlubinné vrtání – I. díl – Základy projektování vrtů, rozpojitelnost hornin při vrtání, valivévrtací nástroje, režim vrtání. Skripta VŠB Ostrava, Ediční středisko VŠB OstravaKalus, D. a kol. (1994): Technika a technologie vrtání (vybrané kapitoly). Skripta PGS, Ediční středisko VŠB-TUOstravaMazáč, J. (1991): Hlubinné vrtání. Vybrané kapitoly pro obor 21-10-8. Skripta HGF VŠB OstravaMazáč, J. (2005): Drilling Technologies. Skripta HGF VŠB-TU Ostrava, 1. vydání, Ediční středisko VŠB-TU OstravaPinka, J., Wittenberger, G., Engel, J. (2006): Dobývanie ložísk vrtmi. Vysokoškolská učebnice, Ediční střediskoAMS, F BERG, TU v Košicích, ISBN 80-8073-625-1 Pinka, J., Sidorová, M., Dudla, N. A. (2009): Vrtné súpravy a ich diagnostikovanie. Vysokoškolská učebnice, Edičnístředisko AMS, F BERG, TU v Košicích, ISBN 978-80-89284-28-3 .

Požadavky

Žádné

Garant

prof. Ing. Petr Bujok, CSc.

Vyučující

prof. Ing. Petr Bujok, CSc.Ing. Martin Klempa, Ph.D.