Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení rizik pojišťoven (1BP435)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu 1BP435 - Řízení rizik pojišťoven, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Solvency II - hlavní zásady. Zásady na nichž je postaven nový koncept kapitálové přiměřenosti v pojišťovnách. Struktura tří pilířů, princip oceňování reálnou hodnotou, princip dohledu založený na řízení rizik a kapitálu. Rozbor zdrojů informací o uvedené problematice (CEIOPS, CEA, EU,apod.)2. Pilíř I. - kvantitativní požadavky. Kvantitativní výpočet kapitálových požadavků formou standardizovaného přístupu a formou interního modelování. Podstatu MCR (minimálních kapitálových požadavků)a SCR (solventnostních kapitálových požadavků). Rizika Pilíře I (pojistné riziko - životní, pojistné riziko - neživotní, tržní riziko, úvěrové riziko, operační riziko).3. Pilíř II. - kvalitativní požadavky. Kvalitativní požadavky na systém řízení rizik a na řídící kontrolní systém v pojišťovnách. Rizika Pilíře II (likvidita, koncentrace, nesoulad aktiv a pasiv, strategické a reputační riziko).4. Pilíř III -- transparentnost. Požadavky na zveřejňování informací a transparentnost pojišťoven. Souvislost Sovency II a IFRS 7 (požadavky na zveřejňování informacích o rizicích typu metoda oceňování, velikost expozice, citlivostní analýza, apod.).5. IFRS 4 s Solvency II. Souvislosti mezi projekty IFRS 4 (fáze 2) a Solvency II. Problematika oceňování závazků z pojistných smluv dle standardu IFRS 4. Koncept a výstupní hodnoty s jeho principy.6. Řízení rizik v pojišťovnách. Hlavní rizikové kategorie v pojišťovnách dle organizačního vymezení. Hlavní komponenty upisovacího rizika u životního i neživotního pojištění, dále komponenty tržního rizika, úvěrového rizika a operačního rizika. Procesy řízení rizik v pojišťovně (strategie řízení rizik, identifikace, ohodnocení, monitoring, kontrola, měření, řízení, plánování, organizování a řízení kapitálu).7. Tržně konzistentní oceňování závazků pojišťoven a technickérezervy. Principy uplatňované v rámci tržně konzistentního oceňování závazků (oceňování reálnou hodnotou, časová hodnota peněz a diskontování, marže za riziko, ap.). Tržně konzistentní oceňování technických rezerv.8. Tržně konzistentní oceňování závazků pojišťoven a dluhopisové portfolio. Vztah teorie úrokových měr a pojištění. Model oceňování dluhopisů a v jeho rámci též hedging závazků pojišťovny.9. Tržně konzistentní oceňování závazků pojišťoven a akciové portfolio. Vztah binomického modelu a Black Scholesova modelu a pojištění. Model oceňování akcií a v jeho rámci hedging závazků pojišťovny.10. Tržně konzistentní oceňování závazků a Integrovaný model. Integrace aktuárského a finančního pohledu na oceňování (hedgingové úvahy).11. Solvency II - interní model. Hlavní principy, jež musí být naplněny při tvorbě interního modelu v pojišťovnách. Problematika validace interního modelu regulátorem. Princip kladený na fungování interního modelu "use test". Výsledky studií kvantitativních dopadů (QIS4), zejména s ohledem na skupiny a diversifikační efekty.12. Dopady Solvency II na pojišťovnu. Dopady Solvency II na organizační strukturu pojištovny, řídící kontrolní systém, řízení rizik, IT infrastrukturu, atd. Požadavky na data, tvorbu datových skladů a integracu dat a technologie pro řízení rizik. Efekty na firemní kulturu a vznik nových útvarů (compliance, řízení operačních rizik, apod.).13. Shrnutí látky. Shrnující pohled na problematiku Solvency II a návazující projekt IFRS 4. Hlavní zásady a dopady do pojistného trhu. Srovnání příprav jednotlivých pojišťoven na nadcházející změny dle benchmarkových studií dostupných v dané době a pohled na trhy ve střední Evropě.

Získané způsobilosti

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni: - porozumět podrobně principům a metodám sledování solventnosti pojišťovny;- porozumět specifikům v hospodaření pojišťovny a faktorům ovlivňujícím solventnost pojišťovny;- identifikovat a analyzovat specifická rizika v činnosti pojišťovny;- ohodnocovat rizika pojišťoven, zejména pojistně technické riziko;- aplikovat asset liability management;- porozumět oceňování aktiv a pasiv pojišťovny;- analyzovat dopady rizik pojišťoven na pojistný trh.

Literatura

TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBNZDAŇHEL, J.Pojistná teorie.Praha:Professional Publishing, 2005.80-86419-84-3ZCIPRA, T.Kapitálová přiměřenost ve financích a solventnost v pojišťovnictví.Praha:Ekopress, 2002.80-86119-54-8DDOFF RENE.Risk Management for Insurers Solvency II (risk control,economic capital and Solvency II), Risk Books.2007.DMOLLER, T.Market-Valuation Methods in Life and Pension Insurance.2007.

Požadavky

žádné

Garant

prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.

Vyučující

prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.Ing. Štěpán Onder