Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finance (FIN)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FIN - Finance, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Podmínkou pro skládání státní bakalářské zkoušky je získání všech kreditů ve struktuře předepsané studijním plánem s výjimkou kreditů za jednotlivé části státní bakalářské zkoušky. Bakalářská zkouška je primárně zaměřena na okruhy vypsané ze strany zkoušející katedry, u které probíhá obhajoba bakalářské práce, s možným přesahem do navazujících oblastí zahrnující všechny povinné předměty.Okruhy KBP1. Finanční systém ČR a úloha finančních institucí (banky, pojišťovny, penzijní fondy, investiční společnosti, investiční fondy) a zprostředkovatelů finančních služeb v tomto systému. Vývoj bankovní soustavy, pojišťovnictví a investičního bankovnictví v ČR. 2. Charakteristika jednotlivých finančních institucí a jejich funkcí (banky, investiční společnosti, pojišťovny, penzijní fondy), vstup na trh, jednotná evropská licence. Specifika hospodaření jednotlivých finančních institucí.3. Bilance obchodní banky a její vazby na bilanci centrální banky. Solventnost banky a význam kapitálu v bankovním managementu. Specifika hospodaření pojišťoven, solventnost pojišťoven a metody jejího zjišťování. Pojistně technické rezervy pojišťoven, jejich význam z hlediska hospodaření pojišťovny, druhy pojistně technických rezerv, zásady jejich investování. Nejvýznamnější ukazatelé finanční a fundamentální analýzy kalkulované s využitím účetních a tržních dat a jejich vypovídací schopnost a oblasti využití.4. Specifičnost corporate governance v bankovnictví. Způsoby zachycení vývoje hodnoty finančních instrumentů v bankovních bilancích. Základní metody ohodnocování dluhopisů. 5. Rizika v činnosti bank a pojišťoven, struktura rizik bank a pojišťoven. Obecné vymezení metod využívaných v bankovnictví a v pojišťovnictví při řízení rizik. Vymezení rizik spojených s obchodováním na kapitálových trzích a jejich zohlednění při ohodnocování investičních instrumentů a sestavování portfolia. Význam konceptu kapitálové přiměřenosti při řízení rizik.6. Význam regulace a dohledu a jeho realizační formy v rámci českého finančního trhu. ČNB jako subjekt integrovaného dohledu nad finančním trhem. 7. Fungování českého mezibankovního trhu (instrumenty a úrokové sazby). Operace realizované Českou národní bankou s komerčními ústavy. Promptní a lhůtové výnosové křivky - konstrukce. Ohodnocování dluhopisů na základě výnosové křivky. Chování úrokových měr.8. Produktový a klientský model v bankovnictví. Vztahy mezi bankou a klientem a jejich průmět v jednotlivých produktových skupinách (produkty sloužící k investování, k zajištění financování, k realizaci platebního styku). Základní charakteristika produktů životního a neživotního pojištění a jejich konstrukční prvky. Současná a budoucí hodnota kapitálu. Investiční instrument, finanční instrument a reálné aktivum včetně výhod, nevýhod a specifik spojených s jejich držbou a s obchodováním s nimi.9. Projevy tržních selhání ve finančním prostoru. Informační asymetrie a její specifika v bankovnictví a v pojišťovnictví. Podstata morálního hazardu a jeho jevové formy v bankovnictví. Význam transparentnosti ve finančním sektoru. 10. Tržní rizika a metody jejich řízení používané finančními institucemi. Výnos, riziko a likvidita jako základní prvky finančního rozhodování. Očekávaná výnosnost, riziko, korelace, diverzifikace. Očekávaná a historická výnosová míra, riziko investičního instrumentu a portfolia. Jedinečné a systematické riziko, jejich zdroje a způsoby jejich zohlednění. CAPM model a základní oblasti jeho využití. Základní Markowitzovy principy diverzifikace rizika v portfoliu.11. Základní formy organizace a realizace platebního styku. Elektronické peníze, jejich charakteristika a význam v moderním bankovnictví. Instituce oprávněné poskytovat platební služby. Ochrana bankovního klienta v jednotlivých oblastech bankovních aktivit (platební styk, spotřebitelský úvěr). 12. Vývojové trendy na finančních trzích. Inovace a moderní finanční produkty a instrumenty obchodované na finančních trzích (inovované dluhopisy, deriváty, investiční certifikáty, CDO´s, ETF´s apod.). Harmonizace právní úpravy finančního sektoru v EU. Postupy proti legalizaci výnosů z trestné činnosti ve finančním sektoru. Nelegální obchody na finančním trhu.Okruhy KMTP 1. Činnost centrální banky v tržní ekonomice (položky bilance centrální banky a jejich vazby, základní vývojové charakteristiky bilance ČNB, příčiny ztráty ČNB). Problematika samostatnosti centrální banky.2. Emise a oběh hotovostních a bezhotovostních peněz, vývoj peněžních systémů (mince, státovky, klasické a centralizované bankovky, multiplikace depozit, měnová báze a měnové agregáty).3. Transmisní mechanismy měnové politiky, cílování inflace (základní faktory účinnosti měnové politiky v tržní ekonomice, měnová politika v České republice).4. Nástroje měnové politiky a jejich dopady na operativní a zprostředkující kritéria (členění a základní charakteristika nástrojů, hlavní nástroje měnové politiky České národní banky a Evropské centrální banky).5. Systém regulace a dohledu bank (důvody existence, argumenty proti regulaci a dohledu bank, cíle, modely institucionálního uspořádání a základní způsoby regulace a dohledu bank).6. Evropský systém centrálních bank a Evropská centrální banka (měnová politika v Evropské měnové unii, problematika měnové integrace České republiky do Evropské měnové unie, hlavní problémy spojené s regulací a dohledem bank v Evropské měnové unii).7. Inflace a její příčiny z pohledu modelu agregátní nabídky a agregátní poptávky (charakteristika, členění, související pojmy, měření, redistribuční efekt a další dopady do ekonomiky). 8. Systémy měnových kursů a faktory určující jejich klasifikaci (výhody a nevýhody jednotlivých systémů z pohledu malé otevřené ekonomiky, devizové intervence centrální banky a jejich role v jednotlivých systémech).9. Salda platební bilance a jejich význam při analýze vnější rovnováhy (vztah platební bilance a investiční pozice země vůči zahraničí, základní trendy ve vývoji položek platební bilance České republiky od roku 1993).10. Možnosti a význam fundamentální a technické analýzy při předpovídání budoucího vývoje měnových kursů (vysvětlující proměnné, délka predikce, vliv na stabilitu měnových kursů, vztah k teorii efektivních trhů).11. Srovnání devizových operací spot, forward, futures, options a swap (způsob a místo obchodování, obrat, standardizace, splatnost, porovnání výhod a nevýhod z pohledu klienta, arbitráž, spekulace a zajištění). 12. Portfoliové investice a přímé zahraniční investice (účinnost mezinárodní diverzifikace portfolia s ohledem na snižování rizika, formy a příčiny realizace PZI, význam pro platební bilanci ČR)Okruhy KFOP1. Podstata a základní složky finančního managementu. Cíle podniku. Racionální a iracionální chování investorů. 2. Faktor času a faktor rizika. Aplikace časové hodnoty peněz ve finančním řízení. Riziko a jeho pojetí, druhy a metody měření. Zásady tvorby portfolia na úrovni podniku. Efektivní hranice.3. Orientace v účetních výkazech (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích). Účetní zásady. Další zdroje informací pro finanční analýzu. Výroční zprávy.4. Daňový systém České republiky a vliv zdanění na finanční rozhodování. Daňová úspora. 5. Finanční analýza podniku. Metodické základy. Poměrové finanční ukazatele (rentability, nákladovosti, obratovosti, produktivity práce, likvidity, finanční stability) a jejich interpretace. Pyramidální soustavy ukazatelů, rozklad rentability úhrnného vloženého kapitálu a běžné likvidity. Predikce finanční tísně.6. Krátkodobý finanční management. Řízení zásob, pohledávek a peněžních prostředků. Princip Millerova a Orrova modelu. Platební, zajišťovací a finanční instrumenty. Vymáhání pohledávek. Alternativy krátkodobého financování.7. Investice a investiční projekty. Kritéria investiční rozhodování (peněžní, nákladová a zisková). Finanční a nefinanční investice. Oceňování akcií a dluhopisů. 8. Řízení finanční struktury. Optimalizace kapitálové struktury. Náklady kapitálu. Alternativy dlouhodobého financování. Interní a externí finanční zdroje.9. Rozdělování výsledku hospodaření. Dividendová politika a faktory ji ovlivňující. Druhy dividend. 10. Finanční plánování podniku, zásady, koordinace a metody. Odlišnosti v dlouhodobém a krátkodobém finančním plánu. Vztah finančního plánování k rozpočtování a ke controllingu. 11. Kategorie hodnoty podniku (investiční a tržní). Metody stanovení hodnoty podniku. Teorie zastoupení. 12. Finanční aspekty spojování podniků. Motivace k integraci. Metody obrany proti nepřátelskému převzetí. Finanční řízení holdingu. Okruhy KVF1. Důvody státních zásahů, argumenty rozvoje veřejného sektoru.2. Veřejná volba a její úloha při alokaci veřejných prostředků.3. Rozpočtová soustava ČR, metody, procesní pravidla tvorby a mechanismy schvalování rozpočtů.4. Veřejné výdaje - kontrola a hodnocení jejich efektivnosti.5. Veřejné zakázky a PPP projekty.6. Systémy sociálního zabezpečení.7. Základní východiska daňové politiky, nové trendy, interakce s dávkovým systémem.8. Fiskální politika, fiskální nerovnováha.9. Daňový systém, konstrukce daní, základy daňové politiky.10. Daně ze spotřeby.11. Daně z příjmů. Majetkové daně.12. Pojistné sociálního pojištění.

Získané způsobilosti

Po úspěšném absolvování splní studenti jednu ze zákonných podmínek řádného ukončení studia.

Literatura

TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBNDLiteratura je shodná s literaturou předepsanou pro oborově povinné předměty.

Požadavky

žádné

Garant

prof. Ing. Martin Mandel, CSc.

Vyučující

prof. Ing. Martin Mandel, CSc.