Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finanční management (61FMN0)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu 61FMN0 - Finanční management, Fakulta managementu JH, Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Úvod do finančního managementu2. Strategická investiční a finanční rozhodnutí3. Řízení pracovního kapitálu4. Krátkodobé financování5. Finanční analýza6. Finanční plánování7. Metody stanovení tržní hodnoty podniku8. Finanční systém a finanční trh9. Bankovní produkty10. Měnové kurzy, investiční instrumenty11. Rizika spojená s podnikáním a investováním, investiční management12. Kolektivní investování13. Finance podniku a osobní finance

Získané způsobilosti

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni: •porozumět podstatě finančního managementu •zvládat metodu časové hodnoty peněz a aplikovat ji•pochopit podstatu rizika a nejistoty•zvládat propočet ukazatelů rizika a aplikovat do praxe •porozumět účetním výkazům pro potřeby finanční analýzy•vypočítat a interpretovat ukazatele finanční analýzy v oblasti rentability, likvidity, finanční struktury, aktivity a ukazatele vycházející z údajů kapitálového trhu•získat informace o celkové finanční situaci firmy a zhodnotit výkonnost a finanční pozici•zvládnout metodologii finančního plánování a sestavit krátkodobý a dlouhodobý finanční plán•porozumět oblastem řízení zásob, pohledávek, peněžních prostředků a krátkodobého cizího kapitálu•použít hlavní metody placení•zvládat techniku investičního rozhodování a aplikovat ji do praxe•popsat hlavní komponenty finanční struktury, diskutovat problémy optimální finanční struktury, vypočítat náklady kapitálu•rozlišit různé druhy dividendové politiky•zvládat oceňovací techniky•chápat funkci finančních trhů, rozumět prvkům tohoto systému a vztahům mezi nimi•rozumět produktům finančních trhů a jejich využití ve finančním managementu a v podnikové praxi (resp. v osobních financích)•provádět manažerská rozhodnutí (resp. rozhodnutí týkající se osobních financí) s cílem aplikovat produkty finančních trhů při řešení některých manažerských otázek - např. získání finančních zdrojů, řízení likvidity, investování volných financí, zajištění rizik apod.

Literatura

TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBNZMAREK, P.Studijní průvodce financemi podniku.Praha:Ekopress, 2009.978-80-86929-49-1ZJÍLEK, J.Finanční trhy a investování.Praha:Grada, 2009.978-80-247-1653-4ZREVENDA, Z. -- MANDEL, M. -- KODERA, J. -- MUSÍLEK, P. -- DVOŘÁK, P.Peněžní ekonomie a bankovnictví.Praha:Management Press, 2012.978-80-7261-240-6DKISLINGEROVÁ, E.Manažerské finance.Praha:C.H. Beck, 2010.978-80-7400-194-9DMRKVIČKA, J. -- STROUHAL, J.Manažerské finance.Praha:Institut certifikace účetních, 2011.978-80-86716-73-2DKOHOUT, P.Investiční strategie pro třetí tisíciletí.Praha:Grada, 2008.978-80-247-2559-8DDVOŘÁK, P.Deriváty.Praha:Oeconomica, 2006.80-245-1033-2DKNÁPKOVÁ, A. -- PAVELKOVÁ, D. -- ŠTEKER, K.Finanční analýza : komplexní průvodce s příklady.Praha:Grada Publishing, 2012.978-80-247-4456-8DEHRHARDT, M C. -- BRIGHAM, E F.Corporate finance : a focus approach.Mason:South-Western/Cengage Learning, 2011.978-1-4390-7808-2DRŮČKOVÁ, P. -- ROUBÍČKOVÁ, M.Finanční management.Praha:Grada Publishing, 2012.978-80-247-4047-8DRADOVÁ, J. -- DVOŘÁK, P. -- MÁLEK, J.Finanční matematika pro každého.Praha:Grada Publishing, 2013.978-80-247-4831-3DBREALEY, R A. -- MYERS, S C. -- ALLEN, F.Teorie a praxe firemních financí.Brno:BizBooks, 2014.978-80-265-0028-5

Požadavky

A) AKTIVNÍ ÚČAST A PREZENTACE NA CVIČENÍCH/SOUSTŘEDĚNÍCH: váha hodnocení: 20 %. B) PRŮBĚŽNÝ TEST (dr. Pevná): váha hodnocení 30 % (v prezenční i kombinované formě studia ve výukovém období; v kombinované formě se píše na 3. soustředění). C) ZÁVĚREČNA ZKOUŠKA - ústní zkouška s písemnou částí (váha hodnocení 50 %). Písemná část v rámci závěrečné zkoušky se skládá ze 2 testů (test dr. Pevné váha hodnocení 30 % a test dr. Votavy 20 %; oba testy v rámci závěrečné zkoušky se píší ve zkouškovém období ve stejném termínuv ISIS). Celkové hodnocení se stanoví součtem bodů ze všech studijních povinností. Po úspěšném absolvování jednotlivých částí hodnocení (většinou písemných) může zkoušející nabídnout studentovi prominutí ústní části zkoušky. Student má právo tuto nabídku odmítnout. Pokud ústní část hodnocení zpochybní důvěryhodnost předchozích dosažených výsledků, má zkoušející právo udělit hodnocení podle úrovně znalostí zjištěné při ústní části (tzn. případně i hodnocení "Nevyhověl" bez ohledu na předchozí dosažené výsledky). Při hodnocení 4+ bude provedno zkoušení ústní formou (většinou v posledním termínu v ISIS). Omluvy neúčasti při plnění studijních povinností dle Studijního a zkušebního řádu VŠE (o omluvě rozhoduje vyučující nebo zkoušející bezodkladně).

Garant

doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.

Vyučující

doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.Ing. Jana Pevná, Ph.D.Ing. Libor Votava, Ph.D.