Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení lidských zdrojů (6MP306)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu 6MP306 - Řízení lidských zdrojů, Fakulta managementu JH, Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Vývoj, pojetí a význam lidských zdrojů, základní úkoly a směry řízení lidských zdrojů.2. Úkoly a organizace personálního útvaru v organizacích. 3. Personální strategie, personální politika, strategické řízení lidských zdrojů.4. Analýza pracovních míst, popis pracovního místa, pracovní specifikace.5. Plánování počtu a struktury pracovníků.6. Získávání pracovníků, interní a externí zdroje pracovníků, metody získávání, personální marketing.7. Výběr pracovníků, obecné a specifické metody výběru, přijímání a adaptace pracovníků.8. Podnikové vzdělávání zaměstnanců, učící se organizace. Programy a formy vzdělávání.9. Hodnocení zaměstnanců, formy hodnocení.10. Plánování kariéry pracovníků, kariérový management.11. Motivační systémy v podniku, formy motivace.12. Mzdové systémy v organizacích, obsah a význam mzdové politiky, formy mezd.13. Ukončení pracovního poměru, propouštění a penzionování pracovníků.

Získané způsobilosti

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni zorientovat se v rozsáhlé oblasti personálního řízení, zejména v jednotlivých personálních činnostech. Dokáží popsat podstatu jednotlivých personálních činností, určit význam těchto činností v personálním řízení, uvést tyto činnosti vzájemně do vztahu a určit, jak jsou tyto činnosti vzájemně propojeny. Rovněž budou schopni uplatnit některé moderní metody a přístupy z oblasti řízení lidských zdrojů ve strategickém i taktickém řízení. Na základě zadané semestrální práce budou studenti schopni vytvořit základní analýzu personálních činností ve vybrané organizaci.

Literatura

TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBNZARMSTRONG, M.Řízení lidských zdrojů : nejnovější trendy a postupy.Praha:Grada, 2007.978-80-247-1407-3ZKOUBEK, J.Řízení lidských zdrojů : základy moderní personalistiky.Praha:Management Press, 2007.978-80-7261-168-3DDVOŘÁKOVÁ, Z.Management lidských zdrojů.Praha:C.H. Beck, 2007.978-80-7179-893-4DNĚMEC, O. -- BUCMAN, P. -- ŠIKÝŘ, M.Personální management.Praha:Vysoká škola ekonomie a managementu, 2008.978-80-86730-31-8DURBAN, J.Řízení lidí v organizaci : personální rozměr managementu.Praha:ASPI, 2003.80-86395-46-4DDĚDINA, J. -- CEJTHAMR, V. Management a organizační chování. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-1300-4

Požadavky

A) AKTIVNÍ ÚČAST NA CVIČENÍ - v prezenční formě studia jsou povoleny 3 absence na cvičení bez omluvy, další absence je třeba řádně omluvit (předložit či zaslat originál nebo fotokopii dokladu o pracovní neschopnosti či omluvenky od lékaře) a to do 14 dnů od ukončení pracovní neschopnosti. Při nedodržení povolené absence bude student hodnocen známkou 4 - nevyhověl! B) ABSOLVOVÁNÍ PÍSEMNÉHO PRUBĚŽNÉHO TESTU - v prezenční i kombinované formě studia je třeba napsat 1 průběžný test (0-35 bodů v prezenční formě studia, 0-25 bodů v kombinované formě studia) ve stanoveném termínu, který bude upřesněn vždy na začátku semestru. Student musí z tohoto testu získat minimálně 50 % bodů! C) ZÁVĚREČNÝ TEST - v prezenční i kombinované formě je třeba napsat závěrečný test ve zkouškovém období, v prezenční formě studia je závěrečný test hodnocen 0-35 body, v kombinované formě studia je hodnocen 0-45 body. Ze záverečného testu je třeba získat alespoň 50 % bodů! D) SEMESTRÁLNÍ PRÁCE - v prezenční formě studia student vypracuje (20 bodů) a prezentuje (10 bodů) a v kombinované formě studia student vypracuje (30 bodů) semestrální práci na téma "Analýza personálních činností ve vybrané organizaci" v rozsahu min. 5 stran A4 a max. 15 stan A4. Pokud bude práce odevzdána po termínu, který bude opět upřesněn vždy na začátku semestru, bude práce hodnocena 0 body. V semestrální práci je nutné pracovat s literaturou dle citační etiky. Za špatné citace bude následovat bodová penalizace – 5 bodů. E) OPRAVA - po absolvování průběžného testu, závěrečného testu, odevzdání a prezentaci semestrální práce při hodnocení 4+ je možná jedna oprava. Opravný test zahrnuje veškerou problematiku kurzu. Hodnocení opravného testu nahradí hodnocení testů předešlých. F) OMLUVY - omluvy neúčasti při plnění studijních povinností dle Studijního a zkušebního řádu VŠE. Dále je třeba předložit (zaslat) fotokopii dokladu o pracovní neschopnosti studenta či omluvenku od lékaře potvrzující jeho nemoc v den konání řádného termínu, k němuž byl student přihlášen. G) KLASIFIKAČNÍ STUPNICE - výborně: 90-100 bodů, velmi dobře: 75-89 bodů, dobře: 60-74 bodů, nevyhověl 4+: 50-59 bodů, nevyhověl 4: 0-49 bodů. H) PŘEKLÁDÁNÍ STUDIJNÍCH POVINNOSTÍ DO NÁSLEDUJÍCÍHO SEMESTRU - studentům kombinované formy studia již nebude umožněno přeložit si studijní povinnosti do následujícího semestru, tzn., že všechny studijní povinnosti musí splnit v rámci daného semestru.

Garant

Ing. Tereza Vinšová

Vyučující

Ing. Tereza Vinšová