Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení lidských zdrojů (3PA523)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu 3PA523 - Řízení lidských zdrojů, Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Řízení lidských zdrojů jako nejnovější přístup k personální práci v organizacích. Základní pojmy, charakteristické rysy a úkoly řízení lidských zdrojů v globalizujícím se prostředí, personální strategie a personální politika, strategické řízení lidských zdrojů. Subjekty řízení lidských zdrojů (role personální útvarů, manažerů, sdružení zaměstnavatelů a sdružení zaměstnanců /odborů). (dotace 4/4)2. Vytváření a analýza pracovních míst. Pracovní místo. Přístupy k vytváření pracovních míst. Metody analýzy pracovních míst. Popis a specifikace pracovního místa. (dotace 2/2)3. Plánování lidských zdrojů. Oblasti, metody a postup plánování lidských zdrojů. Řešení nedostatku a nadbytku lidských zdrojů (dotace 2/2)4. Získávání a výběr pracovníků (pojetí, postup, metody, dokumenty, nabídka zaměstnání, analýza životopisu, výběrový pohovor). (dotace 2/2)5. Příjímání a adaptace pracovníků (pojetí, základní formy pracovně právních vztahů, pracovní smlouva, adaptační program, problematika adaptace pracovníků na pracovní a sociální prostředí v organizaci). (dotace 2/2)6. Řízení pracovního výkonu a hodnocení pracovníků, řízení pracovního výkonu jako nejnovější koncepce v řízení lidských zdrojů jako integrující a rozvojový přístup respektující individualitu a posilující samostatnost pracovníka, její specifika a uplatňované postupy. Problémy zavádění systému hodnocení, zpětná vazba a zkoumání pracovního výkonu, možnosti uplatnění tradičního přístupu k hodnocení pracovníků, dovednosti poskytování zpětné vazby a dovednosti komunikace o pracovním výkonu. (dotace 4/4)7. Odměňování pracovníků (pojetí, strategie a politika odměňování, mzdový systém, mzdové formy, zaměstnanecké výhody). (dotace 2/2)8. Vzdělávání a rozvoj pracovníků (Pojetí a cíle vzdělávání a rozvoje pracovníků, potřeby a plány vzdělávání a rozvoje pracovníků, aplikace metod vzdělávání a rozvoje pracovníků na pracovišti a mimo pracoviště, hodnocení výsledků vzdělávání a rozvoje pracovníků). (dotace 2/2)9. Pracovní podmínky a pracovní vztahy (pracovní doba, pracovní prostředí, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, individuální a kolektivní pracovní vztahy). (dotace 4/4)10. Personální informační systém (vedení personální evidence, využití informačních systémů a informačních a komunikačních technologií v řízení lidských zdrojů. (dotace 2/2)

Získané způsobilosti

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:- Vysvětlit pojetí a cíle řízení lidských zdrojů v organizaci; - Popsat systém činností řízení lidských zdrojů; - Vysvětlit roli manažerů a personalistů v ŘLZ;- Vysvětlit pojetí pracovního místa;- Vysvětlit pojetí a cíle plánování zaměstnanců;- Vysvětlit pojetí a cíle získávání a výběru zaměstnanců;- Vysvětlit pojetí a cíle přijímání a adaptace zaměstnanců;- Popsat koncepci řízení pracovního výkonu;- Vysvětlit pojetí a cíle vzdělávání a rozvoje zaměstnanců;- Vysvětlit pojetí a cíle odměňování zaměstnanců; - Popsat mzdový systém; - Vysvětlit principy zaměstnaneckých výhod;- Vysvětlit pojetí pracovních podmínek a pracovních vztahů.

Literatura

TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBNZDVOŘÁKOVÁ, Z.Řízení lidských zdrojů.Praha:C.H. Beck, 2012.978-80-7400-347-9DDVOŘÁKOVÁ, Z.Management lidských zdrojů.Praha:C.H. Beck, 2007.978-80-7179-893-4DARMSTRONG, M.Řízení lidských zdrojů : nejnovější trendy a postupy.Praha:Grada, 2007.978-80-247-1407-3DKOTÝNKOVÁ, M. -- NĚMEC, O.Lidské zdroje na trhu práce : vývoj a tendence v souvislosti se vstupem České republiky do EU.Praha:Professional Publishing, 2003.80-86419-48-7DKOUBEK, J.Řízení pracovního výkonu.Praha:Management Press, 2004.80-7261-116-X

Požadavky

žádné

Garant

doc. Ing. Otakar Němec, CSc.

Vyučující

doc. Ing. Otakar Němec, CSc.