Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení vládních financí na globálním trhu (5HP425)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu 5HP425 - Řízení vládních financí na globálním trhu, Národohospodářská fakulta, Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Úvod do dluhové teorie.Normativní teorie akumulace rozpočtových deficitů a veřejného dluhu. Politická ekonomie vládního dluhu. Nepříjemná monetaristická a fiskální aritmetika. Formulování dlouhodobého cíle dluhové politiky vlády. Problém kredibility. Rozpočtový makro-hedging. Ekonomické dopady dluhové kvantity.2. Politika řízení vládního dluhu.Rozhodování o dluhové struktuře a hospodářská politika. Instituce a kredibilita dluhového manažera. Dluhová struktura a nezávislost centrální banky. Konflikty zájmu a role centrální banky v dluhovém managementu. Dluhová kreace a měnová analýza. Moderní systémy Státní pokladny.3. Vládní konsolidovaná bilance.Měření vládního dluhu a státní finanční aktiva. Měření nákladů. Oceňování aktiv a závazků. Čistá finanční pozice vlády. Výpůjční potřeby. Finanční operace vlády a dopady na fiskální veličiny. Čisté půjčky. Bilance centrální banky jako součást vládní finanční pozice. Financování ztráty centrální banky. Čisté vládní jmění. 4. Státní dluhopisy, primární trh a emisní techniky.Tržní versus netržní financování rozpočtových deficitů. Kvazi-fiskální operace centrální banky a komerčních bank v období konsolidace bankovního sektoru. Primární trh a emisní techniky. Aukční algoritmy a pravidla prodeje. Systém primárních dealerů. Marketing státních dluhopisů a komunikace s investory.5. Vládní výnosová křivka a tržní likvidita.Mikroekonomická funkce státních dluhopisů. Význam, měření a podpora likvidity sekundárního trhu. Tržní implikace splacení vládního dluhu. Výnosové diferenciály a integrovaný trh eurozóny. Tržní penalizace fiskální nedisciplinovanosti, ratingové agentury a vliv měnové unie.6. Řízení rizik a dluhová strategie.Pojetí rizika ve vládních financích – má vláda řídit svá rizika? Finanční a ekonomické rizikové faktory. Refinanční riziko. Riziko tržní likvidity. Tržní rizika. Kreditní riziko. Operační riziko. Právní a reputační riziko. Hlavní ukazatele pro měření rizik. Value-at-Risk versus Cost-at-Risk. Makro-finanční simulační ALM rámec. Definování strategického benchmarku.7. Inflačně-indexované a variabilně úročené instrumenty.Historie inflační indexace. Teorie a stylizovaná fakta. Volba cenového indexu a indexační zpoždění. Druhy indexovaných dluhopisů. Reálná úroková míra, inflační riziková prémie a inflační očekávání. Metody výpočtu tržní ceny a výnosu. Trh inflačních derivátů. Povodňové dluhopisy České republiky.8. Cizoměnové instrumenty a zahraniční investoři.Pozitivní teorie cizoměnového vládního dluhu. Historické a současné motivace emise. Řízení devizových rezerv. Kurzové souvislosti a měnové riziko. Realizovaný a nerealizovaný kurzový zisk/ztráta. Diverzifikace báze věřitelů. Zkušenosti České republiky se zahraničním financování.9. Aktivní řízení vládního portfolia: Finanční deriváty ve vládním sektoru.Druhy používaných derivátů. Efektivní nástroj strategického řízení rizik a nákladů. Taktické spekulace. Syntetické vyhlazování rozpočtových deficitů a vládního dluhu. Účetní zachycení derivátových operací z pohledu Eurostatu. Kreditní riziko. Zahraniční a domácí zkušenosti. 10. Aktivní řízení vládního portfolia: Operace se státními dluhopisy.Podstata a cíle operací z pohledu vlády. Zpětné odkupy. Výměny státních dluhopisů. Repo operace. Zápůjční facility. Nástroje řízení pokladní likvidity na sekundárním trhu. Elektronické systémy obchodování na sekundárním trhu. Vypořádání. Zahraniční zkušenosti.11. Podmíněné závazky, státní půjčky a pře-půjčování.Implicitní a explicitní podmíněné závazky. Transformační instituce a úvěrová kreace komerčních bank. Čisté půjčky v rámci státního rozpočtu. Pře-půjčování. Sekuritizace vládních aktiv. Public Private Partnership. Dlouhodobé vládní platby na realizované projekty. Účetní zachycení a požadavky Eurostatu. Fiskální rizika. Srovnání se standardním způsobem financování vládních výdajů na veřejné služby. 12. Simulační rámec řízení vládních financí.Možnosti modelování ekonomických a finančních rizikových faktorů. Časová struktura úrokových sazeb. Tvar výnosové křivky a makroekonomické veličiny. Kovarianční struktura ekonomiky a stochastické šoky. Stylizovaná fakta. Kalibrace versus odhady. Deterministické scénáře versus stochastické simulace. Mezinárodní zkušenosti dluhových manažerů.13. Optimální dluhové portfolio.Výchozí struktura portfolia a taktický management. Rovnovážné portfolio a strategická analýza. Finanční (emisní) strategie versus politika řízení rizik. Hranice alternativních strategií versus hranice efektivních portfolií. Distribuční analýzy cílových veličin dluhového managementu. Extrémní strategie. Měření výkonnosti. Problémy malé otevřené a konvergující ekonomiky.

Získané způsobilosti

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni- vysvětlit průnik finančních trhů, řízení rizik, makroekonomické analýzy, rozpočtové politiky a politické ekonomie;- popsat způsoby a problémy financování veřejného dluhu;- porovnat roli vlády jako hlavního národního emitenta dluhopisů a správce největšího finančního portfolia s tradiční rolí aktivního tržního portfolio manažera;- analyzovat stav a strukturu současného vládního dluhu ve vyspělých zemích Evropské unie, v zemích OECD a v České republice;- oceňovat odlišné druhy dluhových instrumentů a finančních derivátů a hodnotit rizika s nimi spojená;- doporučit vládní dluhovou strategii za účelem dosažení dlouhodobé fiskální udržitelnosti a reálné solventnosti vládního sektoru v mezinárodním kontextu.

Literatura

TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBNZMISSALE, A.Public debt management.New York:Oxford University Press, 1999.0-19-829085-3ZCHOUDHRY, M.Fixed-income securities and derivatives handbook : analysis and valuation.Princeton:Bloomberg Press, 2005.1-57660-164-1ZDATTELS, P. -- BLOMMESTEIN, H J. -- SUNDARARAJAN, V.Coordinating public debt and monetary management : institutional and operational arrangements.Washington:International Monetary Fund, 1997.1-55775-555-8DDEACON, M. -- DERRY, A. -- MIRFENDERESKI, D.Inflation-indexed securities : bonds, swaps and other derivatives.Chichester:John Wiley & Sons, 2004.0-470-86812-0DCOCHRANE, J H.Asset pricing.Princeton:Princeton University Press, 2005.0-691-12137-0DWHEELER, G.Sound practice in government debt management.Washington:World Bank, 2004.0-8213-5073-0DAdvances in risk management of government debt.Paris:Organisation for Economic Co-operation and Development, 2005.92-64-10441-0DALLEN, R. -- TOMMASI, D.Managing public expenditure : a reference book for transition countries.Paris:Organisation for Economic Co-operation and Development, 2001.92-64-17690-X

Požadavky

Při hodnocení 4+ opakuje student závěrečný test a rozhoduje se mezi hodnocením 3 (dosáhne-li z opravného testu 60 % a více) a 4 (dosáhne-li z opravného testu méně než 60 %).

Garant

Ing. Petr Pavelek, Ph.D.

Vyučující

Ing. Petr Pavelek, Ph.D.