Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie pro techniky (FAST-5Z0)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FAST-5Z0 - Filozofie pro techniky, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Zlepšení orientace v základních filozofických směrech, epochách a významných představitelích. Analýza zdrojů filozofického myšlení s ohledem na dnešní světonázorové vědecké poznání. Přínos filozofického myšlení v dějinách k rozvoji přírodních a technických věd.

Osnova

PŘEDNÁŠKY:1. Pojem "filozofie". Úvod do filozofického myšlení a pojmosloví.2. Starověká filozofie. Filozofie v Řecku. Počátky filozofie.3. Milétská škola a další řecké filozofické směry (eleaté, atomisté, pythagorejci).4. Helénistická filozofie. Sokrates, Platon, Aristoteles.5. Předkřesťanská a raně křesťanská filozofie. Novoplatonizmus, epikureizmus, stoicizmus.6. Středověká filozofie. Spor o univerzália. Sv. Tomáš Akvinský - pilíř středověké filozofie. Komparace s Aristotelem a Augustinem.7. Raně novověká filozofie. Renesanční a reformační filozofie. Kusánský, Bruno, Galilei, Bacon, Komenský a Descartes jako představitelé renesanční a novověké filozofie. Spinoza a Leibniz.8. Racionalizmus a empirizmus ve filozofii. Locke, Berkeley, Hume a Descartes. Osvícenství a filozofie - Voltaire a Rousseau.9. Filozofie Immanuela Kanta. Kritika čistého a praktického rozumu. Kritika soudnosti.10. Fichte, Schelling, Hegel a jeho současníci.11. Schopenhauer, Heidegger a Nietzsche. Pozitivizmus ve filozofii.12. Fenomenologie a hermeneutika. Filozofie existence.13. Moderní filozofie 20. století. Směry a reprezentanti. Vídeňský kruh. L. Wittgenstein.CVIČENÍ: 1. Rozbor myšlenek přírodních filozofů, Pythágory a eleatů.2. Sofisté a jejich přístup k filozofii. Platónovo dílo - analýza dialogů, dialektiky, etiky a ústavy.3. Aristotelovy spisy, názory na přírodu, etiku a politiku. Stoicizmus, epikureizmus, skepticizmus.4. Sv. Augustin: Vyznání - rozbor díla.5. Suma teologická a Suma proti pohanům - rozbor děl a myšlení sv. Tomáše Akvinského.6. Filozofie ve věku renesance a reformace. Humanizmus a filozofie.7. Sociální a politické názory v dílech náboženských reformátorů, Machiavelliho, Moora aj.8. Karteziánství, rozbor díla Descarta "Rozprava o metodě".9. Kantovy názory na poznání, mravnost a náboženství, předkritické a pokritické dílo.10. Comte a nový pohled na společnost; marxizmus a utopický socializmus.11. Schopenhauer - "Svět jako vůle a představa", Nietzsche - "Vůle k moci" - rozbor děl.12. J. P. Sartre, A. Camus, L. Wittgenstein - analýza děl.13. Moderní filozofie.

Literatura

SOLOMON, R. C.: A short history of philosophy. New York: Oxford University Press 1996STORIG, H. J.: Malé dějiny filozofie. Praha: Zvon 1993ARZENBACHER, A.: Úvod do etiky. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2001MARENBON, J.: Medieval philosophy. London: Routledge 1998

Požadavky

Základní středoškolské znalosti z předmětu Základy společenských věd (filozofie) nebo Občanská nauka; elementární orientace ve filozofických směrech, paradigmatech a postavách dějin filozofie.

Garant

RNDr. Ing. Jaroslav Lindr, Ph.D.

Vyučující

RNDr. Ing. Jaroslav Lindr, Ph.D.