Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Předmět Chemie stavebních látek (FAST-BC002)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FAST-BC002 - Chemie stavebních látek, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
M01 - Obecné základy Neznámý 31.05.2018 23:44 1
M02 - Gravimetrie a volumetrie Neznámý 31.05.2018 23:44 1
M03 - Analýza vybraných stavebních látek Neznámý 31.05.2018 23:45 1
M04 - Fyzikálně chemické zkušební metody Neznámý 31.05.2018 23:45 1
M05 - Vyhodnocování výsledků Neznámý 31.05.2018 23:45 1

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je získat znalosti o současném stavu zkušebních metod, zpracování a vyhodnocení výsledků zkoušek.

Osnova

1. Současný stav a vývoj zkušebních metod. Odborné požadavky na způsobilost zkušebních laboratoří, akreditace. 2. Odběry vzorků a jejich příprava k analýze. Separační metody. Směsi a výpočet jejich složení, způsoby vyjadřování složení roztoků a směsí tuhého skupenství.3. Teoretické základy klasické kvantitativní analýzy, kinetika chemických reakcí, rovnováhy chemických reakcí, elektrochemické principy redoxních reakcí.4. Vážková analýza, její princip, vlastnosti sraženin, praktické provedení a využití. Výpočty gravimetrických analýz.5. Odměrná analýza, její princip, rozdělení, základní látky, indikátory a jejich funkce. Neutralizační analýza, oxidimetrie, reduktometrie. Výpočty neutralizačních a redoxních odměrných analýz.6. Komplexometrie, merkurimetrie, argentometrie a jejich použití při analýze stavebních látek. Výpočty komplexometrických odměrných analýz.7. Schéma klasické silikátové analýzy, její využití ve zkušebních laboratořích ve stavebnictví.8. Chemický rozbor cementu. Výpočty srážecích rovnovah.9. Zkoušení záměsových a náporových vod. Výpočty pH.10. Teoretické základy fyzikálně-chemických zkušebních metod – optických: UV, VIS, IR spektrofotometrie, AAS, AES a jejich využití ve stavebnictví.11. Rentgenová spektrometrie a spektrometrie buzené rentgenovým zářením a jejich využití ve stavebnictví. Elektronová mikroanalýza.12. Teoretické základy fyzikálně-chemických zkušebních metod elektroanalytických a jejich využití ve stavebnictví.13. Termochemické metody a jejich využití ve stavebnictví. Chyby chemických stanovení.

Literatura

Není specifikováno.

Požadavky

Základy obecné a anorganické chemie, chemické složení stavebních materiálů, základní chemické výpočty, chemické názvosloví.

Garant

doc. RNDr. Pavel Rovnaník, Ph.D.

Vyučující

doc. RNDr. Pavel Rovnaník, Ph.D.