Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finanční analýza ve stavebním podniku (FAST-CV60)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FAST-CV60 - Finanční analýza ve stavebním podniku, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Schopnost na základě účetních výkazů vypočítat základní ukazatele finanční analýzy a správně je interpretovat.

Osnova

1. Základní oblasti finanční analýzy, její smysl, druhy ukazatelů. Uživatelé finanční analýzy. Orientace v účetních výkazech.2. Tvorba ukazatelů, jejich interpretace a vypovídací schopnost. Výpočet ukazatelů likvidity. Rozbor ukazatelů, vlivy na jejich výši. Posouzení a zhodnocení výsledků.3. Výpočet ukazatelů finanční stability. Význam, použití. Vlivy působící na hodnoty těchto ukazatelů.4. Ukazatelé obratovosti. Obecný vzorec. Výpočet jednotlivých ukazatelů, jejich analýza a doporučení pro řízení obratovosti.5. Ukazatelé rentability. Tvorba jednotlivých ukazatelů a jejich interpretace. Porovnání jednotlivých metod výpočtu rentability. Vyhodnocení a doporučení.6. Vyhodnocení analyzovaného podniku na základě dosavadních výsledků. Zpráva finančního analytika se závěrečnými doporučeními.7. Souhrnní ukazatelé finanční analýzy – Altmannův index, rychlý test, pyramidální rozklad.8. Porovnání výsledků analýzy srovnáním výsledků individuálních a souhrnných ukazatelů.9. Ukazatel EVA. Úprava údajů účetnictví pro potřeby výpočtu ukazatele EVA. Vyhodnocení, význam a použití.10. Sestavování finančních plánů na základě výsledků finanční analýzy a dalších podkladů. Samostatné zpracování FA včetně zprávy analytika na základě zjednodušeného příkladu.

Literatura

HINDLS, Richard a HRONOVÁ, Stanislava a NOVÁK, Ilja a JAROŠOVÁ, Eva: Analýza dat v manažerském rozhodování. Grada Publishing, 1999. ISBN 80-716-9255-7. (CS)MAŘÍKOVÁ, Pavla a MAŘÍK, Miloš: Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku. Ekopress, 2005. ISBN 80-86119-61-0. (CS)PAVELKOVÁ, Drahomíra a KNÁPKOVÁ, Adriana: Výkonnost ekonomiky z pohledu finančního manažera. Linde Praha, 2009. ISBN 978-80-86131-85-6. (CS)GARRISON, Ray a NORREN, Eric a BREWER, Peter: Managerial Accounting. McGraw-Hill/Irwin, 2011. ISBN 978-0078111006. (EN)

Požadavky

Znalosti účetnictví, znalost a orientace v předepsaných účetních výkazech.

Garant

doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.

Vyučující

doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.