Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení stavební zakázky (FAST-CW018)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FAST-CW018 - Řízení stavební zakázky, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Seznámit posluchače se strukturou řízení stavební zakázky včetně vazeb uvnitř organizace a mimo organizaci. Naučit chápat způsoby získávání a zpracování nabídek pro budoucí výrobu. Pochopit řízení stavební zakázky z úrovně středního a operativního managementu a jeho agendy, rovněž tak s pravomocemi a povinnostmi operativního managementu. Seznámit posluchače s hlavními a souvisejícími činnostmi při řešení stavební zakázky včetně bezpečnostního a kvalitativního dohledu.

Osnova

1. Řízení v organizaci, mezilidské vztahy v procesu řízení, motivace a stimulace pracovníků, delegace pravomocí a odpovědností v procesu výstavby.2. Organizace stavebních podniků s důrazem na výrobní úsek, specializovaná výrobní střediska.3. Řízení a organizace práce na stavbě, povinnosti a pravomoci vedoucích hospodářských středisek a operativního managementu.4. Závazkové vztahy, účastníci výstavbového procesu, jejich vzájemné vztahy, práva a povinnosti, nabídkové řízení v rámci veřejných tendrů, výběr subdodavatelů, smlouva o dílo, jiné druhy smluv uplatňující se ve výstavbě.5. Výrobní plán, analýza a bilance zdrojů, administrativní a věcné podklady pro řízení staveb, výrobní dokumentace.6. Předvýrobní, výrobní a provozní příprava zhotovitele, podklady pro operativní plán, vazba na výrobní kalkulaci a účetní evidenci.7. Předání a převzetí staveniště, povinnosti účastníků při této činnosti, podklady a doklady nutné k předání, výstupy, předání díla ve vztahu k objednateli a k subdodavatelům, doklady nutné při předání díla a jeho následnou kolaudaci a užívání, dílčí a konečné účtování stavby, soupis prací, služeb a dodávek, zjišťovací protokol.8. Agenda stavbyvedoucího, doklady vedené zhotovitelem v průběhu prací na stavbě, vedení stavebního deníku, změnové práce, fakturace, sledování postupu prací na stavbě.9. Kontrolní dny stavby – administrativní a věcné vstupy a výstupy, spolupráce zhotovitele a objednatele pro přípravu a provedení kolaudace díla10. Rizikové faktory při provádění staveb – administrativní, bezpečnostní, kvalitativní a finanční rizika, jejich identifikace a možnosti eliminace, činnost zhotovitele při provádění akcí v dotačních programech.

Literatura

Není specifikováno.

Požadavky

Studenti se pro úspěšné absolvování tohoto předmětu musí orientovat ve výstavbovém procesu jako celku, tudíž požadavky na jejich vstupní znalosti budou z oblastí stavebně technologického projektování, práva v oblasti stavebního podnikání, počítačové podpory v přípravě a realizací staveb, bezpečnostního, kvalitativního, environmentálního a finančního managementu.

Garant

Ing. Boris Biely

Vyučující

Ing. Boris Biely