Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení stavební výroby (FAST-CW03)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FAST-CW03 - Řízení stavební výroby, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Seznámit studenta se základními pravidly řízení a fungování stavební firmy, jejího rozdělení a kompetence jednotlivých útvarů. Denní režim, práva a povinnosti operativního managementu stavebních firem, doklady které jsou důležité pro jeho řídící činnost, bezpečností pravidla podle kterých je povinen postupovat. Problematika předvýrobní, výrobní a provozní přípravy staveb. Nabídkové a výběrové řízení ve výstavbě v návaznosti na činnost zhotovitele. Praktické seznámení studentů s řídícími pracovníky konkrétních stavebních firem s důrazem na jejich jednotlivé specifické činnosti.

Osnova

1. Základní pojmy obchodního zákoníku pro vznik a chod stavebních společností, alternativy závazkových vztahů, účastníci výstavby, jejich práva a povinnosti2. Dodavatelské systémy výstavby, smlouva o dílo (podzhotovitel, objednatel), financování staveb3. Základy úspěšného řízení, mezilidské vztahy v procesu řízení, přeměna specialisty v řídícího pracovníka, motivace ved.pracovníků a podřízených, řídící a operační prvky obec.zásad řízení, delegace pravomocí a odpovědností4. Specifika stavební výroby, výrobní plán, bilance zdrojů5. Organizace stavebních podniků s důrazem na výrobní úsek a jeho vazby6. Podklady pro řízení staveb, realizační dokumentace, výrobní a provozní příprava7. Předání a převzetí staveniště povinnosti jednotlivých subjektů8. Plánování jako součást řízení, operativní plán a jeho vazba na výrobní kalkulaci a účetní evidenci9. Podpůrné složky řízení staveb na úrovni podniku, dispečink, specializované střediska, mechanizace10. Řízení a org.práce na stavbě, povinnosti hl.stavbyvedoucích (vedoucích HS), stavbyvedoucích, mistrů11. Agenda stavbyvedoucího, základní doklady o průběhu prací na stavbě, vedení stavebního deníku, péče o kvalitu stavební výroby, kontrola jakosti12. Péče o bezpečnost zdraví při práci a hygienu práce z hlediska zaměstnavatele a zaměstnanců13. Přejímací řízení ve vztahu k podzhotovitelům a ve vztahu k objednateli, fakturace a konečné vyúčtování stavby

Literatura

Boyce, T.: The comercial engineer. Hawksmere London, 1990. Harris, F., McCaffer, R.: Modern construction management. Granada publishing, London, 1993. Ziegenbein, K.: Controlling. Ludwigshafen, Kiel, 1995. Hájek, V., Jelen, V., Vokálová J.: Ekonomika a management 10, část 1., 2.. ČVUT Praha, Fakulta stavební, 1999. Malý, S.: Legislativa ve stavebnictví. ČVUT Praha, Fakulta stavební, 2000. Frková J., Tománková J.: Projekt z přípravy a řízení staveb. ČVUT Praha, Fakulta stavební, 2000. Jarský Č. Musil F. a kol.: Příprava a ralizace staveb. AA CERM Brno, 2003. Fuller, D.: Vést nebo být veden. London, 1986. Hájek, V., a kol.: Řízení stavební firmy. ČKAIT, 1999. Kadlčáková A.: Ceny, náklady, kalkulace. ČVUT Praha, Fakulta stavební, 2000.

Požadavky

Znalosti komplexního výstavbového procesu a práva a povinnosti jednotlivých subjektů ve výstavbě včetně požadavků veřejnoprávního projednávání. Znalosti z oblasti obecné přípravy výstavby.

Garant

Ing. Boris Biely

Vyučující

Ing. Boris Biely