Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení stavební zakázky (FAST-CW18)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FAST-CW18 - Řízení stavební zakázky, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Seznámit posluchače se strukturou řízení stavební zakázky včetně vazeb uvnitř organizace a mimo organizaci. Naučit chápat způsoby získávání a zpracování nabídek pro budoucí výrobu. Pochopit řízení stavební zakázky z úrovně středního a operativního managementu a jeho agendy, rovněž tak s pravomocemi a povinnostmi operativního managementu. Seznámit posluchače s hlavními a souvisejícími činnostmi při řešení stavební zakázky včetně bezpečnostního a kvalitativního dohledu.

Osnova

Program přednášek:1. Organizace stavebních podniků, výrobní úsek, specializovaná výrobní střediska.2. Řízení v organizaci, mezilidské vztahy v procesu řízení, motivace prac., delegace pravomocí a odpovědností v procesu výstavby.3. Závazkové vztahy, účastníci výstavby, jejich vzájemné vztahy, práva a povinnosti, specifika stavební výroby.4. Identifikace a způsoby získávání zakázek, zpracování nabídek, nabídky dle zákona o veřejných zakázkách, obsah nabídek – doklady, nabídkové ceny a lhůty, podání nabídky.5. Systémy výstavby z pohledu zhotovitele, smlouva o dílo ( subdodavatel, objednatel), další typy smluv.6. Výrobní plán, bilance zdrojů, podklady pro řízení staveb, realizační dokumentace.7. Výrobní a provozní příprava, operativní plán a jeho vazba na výrobní kalkulaci a účetní evidenci.8. Předání a převzetí staveniště, povinnosti účastníků při této činnosti, podklady a doklady nutné k předání, výstupy.9. Řízení a organizace práce na stavbě, povinnosti vedoucích středisek a operativního managementu.10. Agenda stavbyvedoucího, doklady o průběhu prací na stavbě, vedení stavebního deníku, změnové práce, fakturace, sledování postupu prací na stavbě.11. Péče o kvalitu stavební výroby, kontrola jakosti, spolupráce účastníků výstavby v oblasti jakosti.12. Péče o bezpečnost a zdraví při práci, hygiena práce na staveništi, zákoník práce.13. Předání díla ve vztahu k objednateli a k subdodavatelům, konečné vyúčtování stavby.

Literatura

Jarský,Č.,Musil,F.,Svoboda,P.,Lízal,P.,Motyčka,V.,Černý,J.: Příprava a realizace staveb. CERM s.r.o.Brno, 2003. Zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky. 2006. Biely,B.: Řízení stavební zakázky, průvodce studiem. VUT v Brně, 2008. Zák. č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách,. 0. Zák. č. 513/1991 Sb., novely - obchodní zákoník. 0. Zák. č. 40/1964 Sb. novely - občanský zákoník. 0. Zák. č. 262/2006 Sb., novely - zákoník práce. 0. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o BOZP. 0. Musil,F.: Řízení a organizace provozu staveb. VUT v Brně, FAST, 1989. Hájek,V.,Jelen,V.,Frková,J.: Ekonomika a management. ČVUT v Praze, 1998. Hájek,V. a kol.: Řízení stavební firmy. ČKAIT a ČSSI, 1999. Kozlovská,M. a kol.: Ako úspěšně riadiť malů stavebnú firmu. Eurostav s.r.o.Bratislava, 2003. Kozlovska,M.,Hyben,I.: Stavbyvedúci manažer stavebního procesu. Eurostav s.r.o. Bratislava,, 2005.

Požadavky

Znalosti z realizací staveb, základní znalosti dodavatelské činnosti a znalosti z hlediska kalkulací a fakturací staveb, časového plánování, způsobu navrhování zařízení staveniště a operativního řízení.

Garant

Ing. Yvetta Diaz

Vyučující

Ing. Yvetta Diaz