Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finanční analýza a plánování (FP-DfaK)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FP-DfaK - Finanční analýza a plánování, Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Hlavním cílem předmětu je poskytnout studentům vědomosti a dovednosti z oblasti finanční analýzy podniku. Rozvinout schopnosti studentů posoudit úroveň finanční situace podniku, její vývoj a příčiny a navrhovat opatření ke zlepšení stavu a vývoje. Dílčím cílem předmětu je seznámit studenty se základy finančního plánování a kontroly.

Osnova

Není specifikováno.

Literatura

KNÁPKOVÁ A., PAVELKOVÁ D. Finanční analýza. Kompletní průvodce s příklady. 1. vydání, Praha, GRADA Publishing 2010, 208 s. ISBN 978-80-247-3349-4. (CS)KISLINGEROVÁ,E. a kol.: Manažerské finance.1.vydání.Praha:C.H.Beck,2004.714s. ISBN 80-7179-802-9 (CS)SEDLÁČEK J. Účetní data v rukou manažera. Finanční analýza v řízení firmy. 2. vydání, Brno, Computer Press 2001. 220s. ISBN 807226-562-8. (CS)KOVANICOVÁ, D. a KOVANIC, P.: Poklady skryté v účetnictví (I. – III.).1. vyd. Praha: Polygon, 1995,1996. 214+287+235 s.ISBN 80-901778-4-0 (CS)SEDLÁČEK,J.:Cash-Flow.Brno,Computer Press 2003,190s. ISBN 80-7226-875-9. (CS)KISLINGEROVÁ E., HNILICA J. Finanční analýza. 1. vydání Praha C. H. Beck 2005. 137s. ISBN 80-7179-321-3. (CS)SŮVOVÁ.H.a kol.:Finanční analýza. 1.vydání Praha:Bankovní institut,1999. 622s. ISBN 80-7265-027-0 (CS)SŮVOVÁ H. a kol. Finanční analýza. 1.vydání Praha: Bankovní institut, 1999. 622 s. ISBN 80-7265-027-0 (CS)FOTR J. Strategické finanční plánování. Praha, GRADA Publishing 1999, 149 s. ISBN 80-7169-694-3. (CS)FOTR,J.:Strategické finanční plánování. 1.vydání Praha:GRADA Publishing 1999.149s ISBN 80-7169-694-3. (CS)DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. 2. upravené vyd. Praha: Ekopress, s.r.o., 2008. 192 s. ISBN 978-80-86929-44-6. (CS)

Požadavky

Řešení rovnic a grafického znázorňování funkcí, znalost účetních výkazů, vnitropodnikového účetnictví, kalkulací nákladů, , základů organizace a manažerských funkcí podniku.

Garant

doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D.

Vyučující

doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D.