Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finance podniku (FP-DfpK)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FP-DfpK - Finance podniku, Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili teoretické základy financí podniku. K tomu je nutné zvládnout moderní přístupy k definování potřeb podniku, definování možných zdrojů krytí potřeb podniku, osvojit si moderní metody pro hodnocení majetkové a finanční struktury podniku, metody pro plánování a hodnocení investičních projektů, dále pak je nutné pochopit problematiku řízení peněžních toků a řízení oběžného majetku.

Osnova

Základní tématická náplň přednášek je následující:- Vymezení vybraných základních pojmů, tradiční a moderní pojetí podnikových financí, cíle podnikových financí, úlohy řízení podnikových financí, koncept současné hodnoty, výpočet výnosnosti, koncept vnitřní míry výnosu, riziko změny úrokové míry, nominální versus reálná úroková míra. - Přísupy ke klasifikaci zdrojů podnikového financování.- Faktory ovlivňující formu a výši podnikového financování. - Financování a riziko. - Externí zdroje financování. - Interní zdroje financování.- Specifické formy financování podniku.- Podnikové potřeby.

Literatura

BREALEY, R.A. a MYERS, S.C. Teorie a praxe firemních financí. 1. vyd. Praha, Victoria Publishing 1992. 971 s. ISBN 80-85605-24-4 (CS)Zinecker, M. Základy financí podniku. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008. 194 s. ISBN: 978-80-214-3704-3. (CS)BUSSE, F. J. Grundlagen der betrieblichen Finanzwirtschaft. 5. vyd. Muenchen-Wien, R. Oldenbourg Verlag 2003. 1092 s. ISBN 3-486-25406-5 (DE)KONEČNÝ, M. Finance podniku – studijní text pro Daňové poradenství. 5. vyd. Brno, Ing. Zdeněk Novotný CSc. 2003. 86 s. ISBN 80-214-2450-2 (CS)FREIBERG, F. Finanční teorie a financování. 1. vyd. Praha, ČVUT 1997. 214 s. ISBN 80-01-01101-1 (CS)RADOVÁ, J., DVOŘÁK, P., MÁLEK, J. Finanční matematika pro každého. 6. aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2007. 293 s. ISBN 978-80-247-2233-7. (CS)SEDLÁČEK, J.: Účetní data v rukou manažera. Finanční analýza v řízení firmy. 2. vydání, Brno, Computer Press 2000. 220s. ISBN 807226-562-8 (CS)

Požadavky

Znalost účetních výkazů, znalost účetní osnovy a účetních postupů pro podnikatele,matematické znalosti funkcí.

Garant

prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.

Vyučující

prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.