Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Předmět Ekonomika podniku (FP-EPO)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FP-EPO - Ekonomika podniku, Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Podstata podniku Neznámý 06.12.2019 14:52 0

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními teoretickými znalostmi z ekonomiky podniku. Zabývá se výstavbou, fungováním a činnostmi podniku. V přenáškách je podtržen ekonomický aspekt dané problematiky a je kladen důraz na osvojení odborné terminologie.

Osnova

Přednášky:1. Základní kategorie podnikové ekonomiky.Podstata, cíle a funkce podniku. Řízení podniku-management, corporate governance.Typologie podniku. Okolí podniku. 2. Rozvaha.Majetek a kapitál.Pracovní a čistý kapitál.Likvidita.Zadluženost. Optimální kapitálová struktura.3. Oceňování majetku a závazků.4. Výkaz zisku a ztráty.Výnosy a náklady, výsledek hospodaření a jejich vzájemné vazby.5. Operativní výkonnost podniku.Rentabilita vlastního kapitál (ROE),rentabilita aktiv (ROA),rentabilita tržeb (ROS),rentabilita investovaného kapitálu (ROCE). 6. Finanční řízení podniku.Dlouhodobé a krátkodobé financování. Řízení oběžného majetku.Finanční analýza.Finanční plánování.7. Investiční řízení podniku.Časová hodnota peněz. Plánování a klasifikace investic. Hodnocení efektivnosti investic.8. Ekonomické rozhodování. Klasifikace nákladů a výnosů. Kalkulace. 9. Manažerské pojetí nákladů. Vztah mezi ziskem,objemem výroby, cenou a náklady-Bod zvratu.Rozpočty.10. Kontrolní nástroje ekonomického řízení.Finanční účetnictví. Rozbory. Interní audit.11. Základní podnikové činnosti. Personalistika. Výroba. Nákup.12. Marketing. Obchod. Reklama. 13. Shrnutí.Cvičení:Každé cvičení navazuje na předchozí přednášku s důrazem na praktické procvičování jednotlivých témat přednášek1.,2. Založení podniku-podnikatelský záměr (základní struktura). Majetek a kapitál. Rozvaha. Pracovní a čistý kapitál. Náklady na kapitál WACC). Likvidita. Zadluženost.3.,4. Výkaz zisku a ztráty. Struktura a výpočet výsledku hospodaření. Výkonnost podniku-ROE, ROI, ROA, ROS, ROCE.5.,6. Finanční činnost-obratový cyklus peněz. Řízení zásob, pohledávek. CASH FLOW.Investiční činnost-časová hodnota peněz, DN, IR, ČSH, VVP. Ekonomická přidaná hodnota-EVA.7.,8. TEST I.Kalkulace úplných nákladů (dělením, s poměrovými čísly, přirážková). Cenová kalkulace.Bod zvratu. Sestavení rozpočtu.9.,10.Personalistika - výpočet mzdy.Výpočet produktivity práce.11.,12. TEST II.Zápočet.

Literatura

KOCMANOVÁ, Alena. Ekonomické řízení podniku. Praha: Linde a.s., 2013. 358 s. ISBN 978-80-7201-932-8. (CS)SYNEK, Miloslav a KISLINGEROVÁ, Eva, a kol. Podniková ekonomika. 5.vyd. Praha: C.H.Beck, 2010. 502 s. ISBN 80-7400-336-3. (CS)MIKOVCOVÁ, Hana a SCHOLLEOVÁ, Hana. Praktikum podnikové ekonomiky pro bakalářské studium. Plzeň:Aleš Čeněk, 2006. 231 s. ISBN 80-868-987-84. (CS)KOCMANOVÁ, Alena a kol. Měření podnikové výkonnosti. Brno: Littera, 2013. 249 s. ISBN 978-80-85763-77-5. (CS)

Požadavky

Předpokládají se všeobecné ekonomické znalosti.

Garant

doc. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D.

Vyučující

doc. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D.Ing. Markéta Součková