Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finance podniku (FP-KfpK)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FP-KfpK - Finance podniku, Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili teoretické základy financí podniku. K tomu je nutné zvládnout moderní přístupy k definování potřeb podniku, definování možných zdrojů krytí potřeb podniku, osvojit si moderní metody pro hodnocení majetkové a finanční struktury podniku, metody pro plánování a hodnocení investičních projektů, dále pak je nutné pochopit problematiku řízení peněžních toků a řízení oběžného majetku.

Osnova

Základní tématická náplň přednášek je následující:1. Podnik a jeho poslání2. Obsah financí podniku: 3. Dlouhodobý majetek a jeho využití 4. Pořizování dlouhodobého majetku5. Řízení oběžného majetku – řízení zásob6. Řízení oběžného majetku - řízení pohledávek 7. Řízení oběžného majetku – ostatní aktiva, ostatní pasiva 8. Zdroje financování – externí vlastní9. Zdroje financování – cizí. Financování exportu.10. Zdroje financování - interní zdroje 11. Zdroje financování - leasing 12. Peněžní tok podniku13. Cíle podniku a jejich hodnocení

Literatura

BREALEY, R.A. a MYERS, S.C. Teorie a praxe firemních financí. 1. vyd. Praha, Victoria Publishing 1992. 971 s. ISBN 80-85605-24-4Kislingerová, E. a kol. Manažerské finance, Praha: C.H.Beck, 2010 (CS)BUSSE, F. J. Grundlagen der betrieblichen Finanzwirtschaft. 5. vyd. Muenchen-Wien, R. Oldenbourg Verlag 2003. 1092 s. ISBN 3-486-25406-5Koráb, Režňáková, Peterka: Podnikatelský plán v praxi. Brno: Computer Press, 2007 (CS)FREIBERG, F. Finanční teorie a financování. 1. vyd. Praha, ČVUT 1997. 214 s. ISBN 80-01-01101-1Režňáková, M. Efektivní financování rozvoje podnikání. Praha: Grada, 2012 (CS)Zinecker, M. Základy financí podniku. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008. 194 s. ISBN: 978-80-214-3704-3. (CS)DRUKARCZYK, J. Finanzierung. 9. vyd. Stuttgart: Lucius and Lucius 2003. 564 s. ISBN 3-8252-1229-7GEYER, A., HANKE, M.,LITTICH,E., NETTEKOVEN, M. Grundlagen der Finanzierung. 2. vyd. Wien, Linde Verlag Wien 2006. 349 s. ISBN 3-7143-0041-4STIEFL, J. Finanzmanagement. 1. vyd. München, Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH 2005. 302 s. ISBN 3-486-57767-0

Požadavky

Znalost účetních výkazů, znalost účetní osnovy a účetních postupů pro podnikatele, matematické znalosti funkcí.

Garant

prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.

Vyučující

prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.