Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení nákladů (FP-KrnK)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FP-KrnK - Řízení nákladů, Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou vnitropodnikových útvarů, s vnitropodnikovými náklady s návazností na celopodnikové náklady, vnitropodnikový zisk, vnitropodnikovými výnosy, vnitropodnikovou kalkulací a tvorbou vnitropodnikových předacích cen, vztahy mezi druhovým a kalkulačním členěním nákladů (transformační tabulky), kalkulací úplných nákladů, normovanou metodou kalkulace, kalkulací neúplných nákladů (metoda variabilních nákladů, metoda příspěvku na úhradu)a dynamickou kalkulací.

Osnova

Osnova přednášek:Základní pojmy, pojem kalkulace, kalkulační jednice, útvarové a výkonové hledisko kalkulace, kalkulační proces, rozpočty.Rozpočetnictví, rozpočty a analýza režií, funkce a obsah rozpočtu, dlouhodobé a krátkodobé rozpočty, pevné a pružné rozpočty.Klasifikace nákladů, druhové náklady a kalkulační náklady, náklady ve vztahu k využití provozní kapacity a další hlediska členění nákladů. Pojetí kalkulačního systému, kalkulace jako součást ekonomického informačního systému podniku. Kalkulace úplných nákladů. Nedokončená výroba z hlediska kalkulace, fázová a postupná kalkulace. Přirážková kalkulace, kalkulační základna a alokační problematika kalkulace, zpřesnění kalkulačních propočtů, použitelnost přirážkové kalkulace. Rozdílové metody kalkulace, normová metoda kalkulace. Kalkulace dynamická, využití nákladových funkcí pro kalkulaci výkonů. Kalkulace neúplných nákladů, metoda variabilních nákladů a její využití , příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku prvního a druhého stupně. Analýza bodu zvratu.Cvičení:Každé cvičení navazuje na předchozí přednášku s důrazem na praktické procvičování jednotlivých témat přednášek1.,2. Sestavení krátkodobého rozpočtu. Druhové členění nákladů. Šachovnicová tabulka.3.,4. Sestavení kalkulačního systému v podniku. Kalkulace úplných nákladů-dělením, s poměrovými čísly. Kalkulace fázová, postupná.5.,6. Kalkulace přirážková. Kalkulace dynamická.7.,8. TEST I. Rozdílové metody kalkulace -normovaná metoda.9.,10.Kalkulace neúplných nákladů- jednostupňová, dvoustupňová. Bod zvratu.11.,12. TEST II.Zápočet.

Literatura

MACÍK, K., ZRALÝ,M.Kalkulace a rozpočetnictví. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2006.179s.ISBN 80-01-02611-6.FIBÍROVÁ, Jana, ŠOLJAKOVÁ, Libuše, WAGNER, Jaroslav: Nákladové a manažerské účetnictví Praha, ASPI, 2007, 432 stran, 978-80-7357-299-0ŠOLJAKOVÁ, L. a kol.: Nákladové účetnictví v příkladech a úlohách. 2009.Praha:VŠE.3. vyd.230 s.ISBN 978-80-245-1172-6.

Požadavky

Předpokládají se všeobecné ekonomické znalosti.

Garant

doc. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D.

Vyučující

doc. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D.