Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finanční management (FP-PfmD)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FP-PfmD - Finanční management, Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s teoretickými přístupy k definování finančních cilů podniků a jejich promítání do finančníůho řízení podniku. Z tohoto hlediska je cílem předmětu: - prezentovat přístupy k vymezení finančních cílů podniků a diskutovat je se studenty; - diskutovat způsoby dosahování cílů podniků a kritériá jejich hodnocení;- rozebrat metody určování hodnoty podniku výnosovými metodami a metodami srovnávacími;- diskutovat důvody neúspěšnosti fúzí a akvizic; - osvojit si metody analýzy rizika investičních projektů; - zaměřit se na způsoby identifikace finančních rizik podniků a způsoby jejich eliminace.

Osnova

1. Definování finančních cílů podniku a jejich měření. 2. Metody hodnocení výkonnosti podniku a oceňování podniku. 3. Přístupy a kritériá v strategickém finančním rozhodování. 4. Nové přístupy k hodnocení investičních záměrů. Riziko investičních projektů. 5. Řízení platební schopnosti podniku.

Literatura

DAMODARAN, A. Applied corporate finance: a user´s manual. 2nd ed. Hoboken: John Wiley & Sons, c2006. 658 s. ISBN 0-471-66093-0. (EN)DAMODARAN, A. Damodaran on valuation: security analysis for investment and corporate finance. 2nd ed. Hoboken: John Wiley & Sons, c2006. 685 s. ISBN 0-471-75121-9. (EN)McKINSEY & COMPANY, KOLLER, T., GOEDHART, M., WESSELS, D. (2005) Measuring and Managing th Value of Companies. 4th Editon (University Edition). New Jersey: Wiley. 742 p. ISBN 978-0-471-70221-4. (EN)KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. 745 s. ISBN 978-80-7179-903-0. (CS)MAŘÍK, M., MAŘÍKOVÁ P. Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku: ekonomická přidaná hodnota, tržní přidaná hodnota, CF ROI. Přeprac. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2005. 164 s. ISBN 80-86119-61-0. (CS)MAŘÍK, M. a kol. Metoda oceňování podniku: proces ocenění, základní metody a postupy. Vyd. 3. Praha: Ekopress, 2011. 494 s. ISBN 978-80-86929-67-5. (CS)MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku pro pokročilé. Hlubší pohled na vybrané problémy. Praha: Ekopress. 2011. 548 s. ISBN 978-80-86929-80-4. (CS)BRIGHAM, E.F - EHRHARDT. M.C. Financial management: Theory and Practice. 12th Edition.South-Western, 2008. ISBN 978-0-324-42269-6 (EN)MAŘÍKOVÁ, P., MAŘÍK, M. Diskontní míra pro výnosové oceňování podniku. Praha: VŠE Praha, Nakladatelství Oeconomica. 2007. 242 s. ISBN 978-80-245-1242-6. (CS)REŽŇÁKOVÁ, M. a kol. Řízení platební schopnosti podniku. Praha: Grada, 2010. 190 s. ISBN 978-80-247-3441-5. (CS)REŽŇÁKOVÁ, M. Efektivní financování rozvoje podnikání. Praha: Grada, 2012, 142 s. ISBN 978-80-247-1835-4 (CS)

Požadavky

Předmět navazuje na znalosti teorie ekonomických věd a podnikové ekonomiky.

Garant

prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.

Vyučující

prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.