Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finanční management (FP-PfmP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FP-PfmP - Finanční management, Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou finančního řízení podniku s důrazem na efektivní obstarání a investování kapitálu. Z tohoto hlediska: - prezentovat principy rozhodování o využití finančních zdrojů podniku; - věnovat pozornost problematice finančního plánování včetně analýzy rizika; - zaměřit se na řízení platební schopnosti podniku.

Osnova

1. Finanční řízení podniku. Faktory ovlivňující obsah strategického finančního řízení. Obsah finančního řízení v jednotlivých fázích životního cyklu podniku. 2. Finanční cíle podniku. Economic Value Added. 3. Strategie financování - Vlastní zdroje financování (interní, externí - emise akcii: kapitálový trh, druhy cenných papírů). 4. Strategie financování - Vlastní zdroje financování (externí – emise akcií: zvýšení vlastního kapitálu, venture capital). 5. Strategie financování - Cizí zdroje financování (dluhopisy, bankovní úvěr). 6. Strategie financování - Cizí zdroje financování (leasing). Náklady kapitálu a jejich využití ve finančním rozhodování. 7. Strategie financování - Optimalizace kapitálové struktury podniku. Dividendová politika podniku. 8. Investiční strategie - Typy investičních strategií. Kapitálové plánování. 9. Riziko investičních projektů. 10. Řízení platební schopnosti podniku. Řízení čistého pracovního kapitálu.11. Credit management. Skonto.12. Cash management. 13. Řízení devizového rizika.

Literatura

BRIGHAM, E. F. & EHRHARDT, M. C. Financial Management: Theory and Practice, 2011, 1152 s. ISBN 978-1-4390-7809-9 (EN)BRIGHAM, E. F. & EHRHARDT, M. C. Financial Management: Theory and Practice, 2011, 1152 s. ISBN 978-1-4390-7809-9 (EN)REŽŇÁKOVÁ, M. a kol. Řízení platební schopnosti podniku. Praha: Grada, 2010. 200 s. ISBN ISBN 978-80-247-3441-5 (CS)REŽŇÁKOVÁ, M. a kol. Řízení platební schopnosti podniku. Praha: Grada, 2010. 200 s. ISBN ISBN 978-80-247-3441-5 (CS)REŽŇÁKOVÁ, M. Efektivní financování rozvoje podnikání. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-1835-9 (CS)REŽŇÁKOVÁ, M. Efektivní financování rozvoje podnikání. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-1835-9 (CS)KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. 745 s. ISBN 978-80-7179-903-0. (CS)KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. 745 s. ISBN 978-80-7179-903-0. (CS)REŽŇÁKOVÁ, M. Finanční management: studijní text pro kombinovanou formu studia. 1. díl. 3 akutaliz a rozš. vyd., Brno: CERM, 2005. 125 s. (CS)NÝVLTOVÁ, R. REŽŇÁKOVÁ, M. Mezinárodní kapitálové trhy: zdroj financování. Praha: Grada, 2007. 222 s. ISBN 978-80-247-1922-1. (CS)MAŘÍK, M. MAŘÍKOVÁ, P. Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku: ekonomická přidaná hodnota, tržní přidaná hodnota, CF ROI. Přeprac a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2005. 164 s. ISBN 80-86119-61-0. (CS)REŽŇÁKOVÁ, M. Finanční management: studijní text pro kombinovanou formu studia. 1. díl. 3. aktualiz. a rozš. vyd. Brno: CERM, 2005. 125 s. (CS)VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. přeprac. vyd. Praha: Ekopress, 2005. 465 s. ISBN 80-86929-01-9. (CS)BREALEY, R.A. a MYERS, C.S. Teorie a praxe firemních financí. Praha: Computer Press, 2000. 1064 s. ISBN 80-7226-189-4. (CS)KRAĽOVIČ, J., VLACHYNSKÝ, K. Finančný manažment. Bratislava: Iura Edition. 2006, ISBN 978-80-8078-042-0 (CS)FOTR, J. Strategické finanční plánování. Praha: Grada Publishing, 1999. 149 s. ISBN 80-7169-694-3. (CS)

Požadavky

Pro úspěšné absolvování kurzu je nutné mít znalosti účetnictví, být schopen provést finanční analýzu podniku a interpretovat výsledky finanční analýzy, chápat význam a fungování finančního trhu, mít znalosti z oblasti bankovnictví, finanční matematiky a ekonomiky podniku.

Garant

prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.

Vyučující

prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.Ing. Michal Karas, Ph.D.