Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finanční a pojistná matematika (FP-VfpmP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FP-VfpmP - Finanční a pojistná matematika, Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a vztahy z oblasti finanční matematiky a matematických metod v moderních financích, s reálnými příklady a praktickými poznatky.

Osnova

1. Jednoduché a složené úročení a jejich aplikace, efektivní úroková míra, úroková intenzita, nominální a reálná úroková míra2. Spoření – krátkodobé, dlouhodobé a jejich kombinace.3. Diskontování, časová hodnota peněz, investiční rozhodování – pravidla a kritéria.4. Důchody – důchodový počet, důchod dočasný, věčný, odložení a jejich hodnota.5. Dluhopisy a jejich ohodnocení, citlivost cen dluhopisů – durace, konvexita, imunizace.6. Úvěry, umoření dluhu, anuita, splátkový plán.7. Akcie, obligace, tržní cena akcie, výnosnost akcie, předkupní právo a jeho cena, krátkodobé cenné papíry.8. Měnové kurzy – křížové měnové kurzy, termínové měnové kurzy.9. Vybrané metody finanční analýzy – analýza trendů, časové řady ukazatelů.10. Vybrané metody finanční analýzy – analýza poměrových ukazatelů.11. Finanční riziko, základy teorie portfolia a jeho analýza. 12. Strategie financování - kapitálová struktura a její optimalizace, ekonomická přidaná hodnota. 13. Základní výpočty ve věcném a životním pojištění.

Literatura

CIPRA, Tomáš. Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. Vyd. 2. Praha: Ekopress, 2005, 308 s. ISBN 80-86119-91-2. (CS)BEZVODA, V. Finanční matematika a statistika. 3.vydání, Praha: Bankovní institut vysoká škola, 2004, 121 s. ISBN 80-7265-042-4. (CS)CIPRA, T. Finanční a pojistné vzorce. 1.vydání, Praha: Grada, 2006, 374 s. ISBN 80-247-1633-X. (CS)HAEUSSLER, Ernest F, Richard S PAUL a Richard J WOOD. Introductory mathematical analysis for business, economics, and the life and social sciences. 12th ed. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, c2008, 1 s. ISBN 978-0-13-242435-6. (EN)REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. 3., rozš. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2011, 689 s. ISBN 978-80-7418-128-3. (CS)MACHÁČEK, O. Finanční a pojistná matematika: úrok a úročení, modely opakovaných plateb, burzovní operace při složeném úročení, pojistné operace. 2.vydání, Praha: Prospektrum, 2001, 213 s. ISBN 80-7175-104-9. (CS)STÁDNÍK, Bohumil. Úvod do teorie a praxe dluhopisů. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2012, 115 s. ISBN 978-80-245-1846-6. (CS)LIŠKA, V. Kapitálové trhy a kolektivní investování. 1.vydání, Praha: Professional Publishing, 2004, 525 s. ISBN 80-86419-63-0. (CS)VALOUCH, Petr. Leasing v praxi: praktický průvodce. 5. aktualizované vyd. Praha: Grada Publishing, 2012, 116 s. ISBN 978-80-247-4081-2. (CS)RADOVÁ, J. Finanční matematika pro každého. 7.vydání, Praha: Grada, 2009, 293 s. ISBN 978-80-247-3291-6. (CS)SYNEK, M. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. 1.vydání, Praha: C.H.Beck, 2009, 301 s. ISBN 978-80-7400-154-3. (CS)AMBROŽ, L. Měření rizika ve financích. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2011, 232 s. ISBN 978-80-86929-76-7. (CS)

Požadavky

Znalost řešení rovnic, grafického znázorňování různých funkcí v různých rastrech a souvislostí grafů s numerickým vyjádřením, problematika aritmetických a geometrických posloupností a nekonečných geometrických řad. Práce s matematickým softwarem. Orientace v základních ekonomických kategoriích.

Garant

Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D.

Vyučující

Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D.