Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finanční informatika a analýza (KIV / FIA)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KIV / FIA - Finanční informatika a analýza, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Informační systém podniku, rozdělení majetku a majetkové toky, aktiva a pasiva, bilanční princip, rozvaha, význam a funkce účetnictví, zákon o účetnictví.2. Náklady a výnosy, zisk a ztráta, bilanční princip a osamostatnění výnosů a nákladů, výsledovka. Jednoduchý účet, princip podvojnosti.3. Účetní soustavy podle zákona o účetnictví, účetní standardy, účetnictví a daňová evidence, účetnictví jednookruhové a dvouokruhové, finanční a vnitropodnikové.4. Informační systém na bázi účetnictví, syntetické a analytické účty, účtový rozvrh, účtová osnova, hlavní kniha, deník, účetní cyklus, zápis účetního případu.5. Hmotný a nehmotný majetek, účetní a daňový odpis, pořízení a vyřazení z užívání, oceňování majetku.6. Zásoby, pořízení, oceňování zásob, skladové hospodářství, způsoby evidence v informačním systému, inventarizace majetku.7. Daňová soustava, přímé a nepřímé daně, daně z příjmu, daň z přidané hodnoty, daňové zatížení fyzické osoby, daně a mzdy v informačním systému.8. Bilanční kontinuita, účetní závěrka. Výkaz o majetku a závazcích, výkaz zisků a ztrát, výkaz peněžních toků. Kontrolní systém účetnictví.9. Aktivace, změna stavu vnitropodnikových zásob, časové rozlišení nákladů a výnosů, dohadné položky, opravné položky, kurzové rozdíly, rezervy.10. Členění hospodářského výsledku, daň z příjmů a její vliv na hospodářský výsledek.11. Finanční analýza, reklasifikace účetních výkazů, silné a slabé stránky účetních výkazů. Soubor poměrových ukazatelů, likvidita, řízení aktiv, řízení dluhu, rentabilita a tržní hodnota.12. Syntetický pohled na finanční zdraví firmy, pyramidové struktury ukazatelů, rovnice důvěryhodnosti firmy a vícerozměrná klasifikace, Altmanův test, Quick test.13. Výnosnost investovaného kapitálu, ekonomická přidaná hodnota EVA (Economic Value Added) a tržní přidaná hodnota MVA (Market Value Added).

Získané způsobilosti

Znalosti o využití informačních systémů ve finančním účetnictví, rozumět principu podvojnosti, vedení výkaznictví, účetním standardům a informačním vazbám v účetních systémech. Schopnosti analyzovat a navrhnout datové struktury a vazby na daňovou soustavu a zabývat se sledováním a modelováním finančních toků. Umět vypracovat finanční analýzu podniku.

Literatura

Kovanicová, Dana. Abeceda účetních znalostí pro každého. 16. aktualiz. vyd. Praha : Polygon, 2006. ISBN 80-7273-130-0.Warren, Carl S., Reeve, James M., Fess Philip E. Financial accounting. 9th ed. Concinnati : South-Western Publishing Co., 2005. ISBN 032418803x.Kislingerová, Eva; Hnilica, Jiří. Finanční analýza : krok za krokem. 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2005. ISBN 80-7179-321-3.Dluhošová, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku : analýza, investování, oceňování, riziko, flexibilita. 2., upr. vyd. Praha : Ekopress, 2008. ISBN 978-80-86929-44-6.Blaha, Zdenek Sid; Jindřichovská, Irena. Jak posoudit finanční zdraví firmy. 3., rozš. vyd. Praha : Management Press, 2006. ISBN 80-7261-145-3.Kovanicová, Dana, Kovanic, Pavel. Poklady skryté v účetnictví. Díl 1, jak porozumět účetním výkazům. Praha : Polygon, 1998. ISBN 80-85967-73-1.Kovanicová, Dana, Kovanic, Pavel. Poklady skryté v účetnictví. Díl 2, finanční analýza účetních výkazů. Praha : Polygon, 1999. ISBN 80-85967-88-X.

Požadavky

Zápočet:- registrace vybrané firmy pro finanční analýzu (termín: 13.10.2015)- písemný test ze základních znalostí FIA (15.12.2015)- vypracování seminární práce podle zadání- mezní termín pro získání zápočtu z FIA(2015/2016): 10.02.2016Zkouška:- obhajoba seminární práce- doplňující zkušební otázkyPodrobnosti:http://www.kiv.zcu.cz/~novyp/fia/fia.html

Garant

Ing. Pavel Nový, Ph.D.

Vyučující

Ing. Pavel Nový, Ph.D.Ing. Pavel Nový, Ph.D.