Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finanční a nákladová informatika (KIV / FIE)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KIV / FIE - Finanční a nákladová informatika, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Informační systém firmy, rozdělení a tok majetku ve firmě, aktiva a pasiva firmy, rozvaha a její struktura. Náklady a výnosy, zisk a ztráta, bilanční princip a osamostatnění výnosů a nákladů, výsledovka.2. Jednoduchý účet, princip podvojnosti v informačním systému firmy, účetní soustavy podle zákona o účetnictví, účetnictví finanční a vnitropodnikové, syntetické a analytické účty, účtový rozvrh, hlavní kniha, deník, struktura účtové osnovy, účetní cyklus.3. Bilanční kontinuita, účetní závěrka, výkaz rozvahy, zisků a ztrát a peněžních toků. Členění hospodářského výsledku podle mezinárodních standardů: EBT, EBIT, EBITDA, NOPAT, EAT, NI.4. Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek, účetní a daňový odpis, pořízení a vyřazení z užívání, oceňování majetku.5. Zásoby, pořízení, oceňování zásob, skladové hospodářství, způsoby evidence v informačním systému účetnictví, inventarizace majetku.6. Daňová soustava, přímé a nepřímé daně, daně z příjmu a daň z přidané hodnoty, návaznost na zákony o zdravotním a sociálním pojištění, problematika mezd.7. Finanční analýza, silné a slabé stránky účetních výkazů. Provozní a finanční analýza firmy. Soubor poměrových ukazatelů, finanční polštář, ukazatele likvidity, řízení aktiv, řízení dluhu, rentability, tržní hodnoty.8. Finanční zdraví firmy, pyramidové struktury ukazatelů, rovnice důvěryhodnosti firmy a vícerozměrná klasifikace, tzv. Altmanův test, ekonomická přidaná hodnota-EVA (Economic Value Added).9. Informační systémy vnitropodnikového účetnictví, význam, organizace a jejich pozice v účetních soustavách, informační soustavy typu Cost Accounting, Management Accounting a Controlling.10. Náklady v informačních účetních systémech, účelové členění nákladů, nákladový objekt, nákladový faktor, akumulované náklady, alokace nákladů, kalkulační členění nákladů na přímé a nepřímé, náklady pevné a variabilní, náklady průměrné a jednotkové, princip zhromadnění.11. Kalkulace nákladů, základní kalkulační techniky, kalkulace dělením, přirážková kalkulace, ekvivalentní jednotky, kalkulační model obchodní společnosti a výrobní firmy, skladovatelné a neskladovatelné náklady.12. Metoda rovnováhy nákladů a výnosů, rovnovážný bod, metody určení rovnovážného bodu, citlivostní analýza, metoda sdružených výnosů, vliv daně z příjmů na rovnovážný bod.13. Nákladové systémy orientované na sledování nákladů na výrobek a středisko, nákladové modely pro řešení problému alokace režijních (nepřímých) nákladů, akumulace a absorpce nákladů, rozpočtovaná režijní sazba, nákladové modely: ActualCosting a Normal Costing.

Získané způsobilosti

Znalosti o využití informačních systémů ve finančním a nákladovém účetnictví. Porozumět principu podvojnosti, účetním standardům a výkazům a informačním vazbám v účetních systémech. Rozumět členění nákladů a umět definovat nákladový objekt, provádět kalkulace nákladů na nákladové objekty. Zabývat se základními metodami finanční analýzy. Analyzovat datové struktury, vazby na daňovou soustavu a zabývat se sledováním a modelováním finančních toků. Prakticky vypracovat finanční a nákladovou analýzu podniku včetně analýzy citlivostní.

Literatura

Kovanicová, Dana. Abeceda účetních znalostí pro každého. 16. aktualiz. vyd. Praha : Polygon, 2006. ISBN 80-7273-130-0.Blaha, Zdenek Sid, Jindřichovská, Irena. Jak posoudit finanční zdraví firmy : finanční analýza pro investory: bankéře, brokery, manažery, podnikatele a drobné akcionáře. Dot. 2. dopl. vyd. Praha : Management Press, 1996. ISBN 80-85603-80-2.Synek, Miloslav. Manažerská ekonomika. 3., přeprac. a aktualiz. vyd. Praha : Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0515-X.Král, Bohumil. Nákladové a manažerské účetnictví. 1. vyd. Praha : Prospektrum, 1997. ISBN 80-7175-060-3.Kovanicová, Dana, Kovanic, Pavel. Poklady skryté v účetnictví. Díl 1, Jak porozumět účetním výkazům. 2., aktualiz. vyd. Praha : Polygon, 1995. ISBN 80-85967-06-5.Kovanicová, Dana, Kovanic, Pavel. Poklady skryté v účetnictví. Díl 2, Finanční analýza účetních výkazů. 2., aktualiz. vyd. Praha : Polygon, 1995. ISBN 80-85967-07-3.Sedláček, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera : finanční analýza v řízení firmy. Vyd. 1. Praha : Computer Press, 1998. ISBN 80-7226-140-1.Macík, Karel. Účetnictví pro manažerskou praxi. 1. vyd. Praha : Grada, 2000. ISBN 80-7169-914-4.

Požadavky

Zápočet: - registrace pracovní skupiny a vybrané firmy pro finanční analýzu (termín: 13.10.2015)- vypracování a obhajoba seminární práce podle zadání- mezní termín pro získání zápočtu z FIE(2015/2016): 10.02.2016 Zkouška:- test ze základních znalostí FIE- doplňující zkušební otázkyPodrobnosti:http://www.kiv.zcu.cz/~novyp/fie/fie.html

Garant

Ing. Pavel Nový, Ph.D.

Vyučující

Ing. Pavel Nový, Ph.D.Ing. Pavel Nový, Ph.D.