Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finance a daňový systém (KFU / FDS)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFU / FDS - Finance a daňový systém, Fakulta ekonomická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

- Příjmy veřejných financí a jejich členění.- Pojistné na všeobecné zdravotní pojištění.- Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.- Daňová soustava České republiky.- Přímé daně v daňové soustavě ČR.- Nepřímé daně v daňové soustavě ČR.- Základní právní formy podnikání z hlediska finančního.- Majetková a finanční struktura podniku.- Finanční zdroje podniku a jejich členění.- Základy investičního rozhodování podniku.- Alokace finančních zdrojů do oběžného majetku.- Zánik podniku a jeho základní formy.Doplňkové informace pro studenty kombinované formy studia jsou v COURSEWARE.

Získané způsobilosti

Student je schopen: - vysvětlit strukturu daňové soustavy v ČR, - spočítat výši pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení a daní, - pochopit základní principy podnikových financí včetně majetkové a finanční struktury, - charakterizovat základní způsoby financování podniku a jejich výhody a nevýhody.

Literatura

Daňové zákony v platném znění. Hrdý, Milan; Horová, Michaela. Finance podniku. Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2009. ISBN 978-80-7357-492-5.Obchodní zákoník. Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2004. ISBN 80-251-0456-7.PAVLÁSEK, V.; HEJDUKOVÁ, P. Veřejné finance a daně. Pnzeň, NAVA, 2011. ISBN 978-80-7211-395-8.PAVLÁSEK, V., HEJDUKOVÁ, P. Veřejné finance a daně v ČR. Plzeň: NAVA, 2010. ISBN 978-80-7211-360-6.Strecková, Yvonne; Malý, Ivan. Veřejná ekonomie pro školu a praxi. 1. vyd. Praha : Computer Press, 1998. ISBN 80-7226-112-6.Peková, Jitka. Veřejné finance : úvod do problematiky. 3., přeprac. vyd. Praha : ASPI, 2005. ISBN 80-7357-049-1.Valach, Josef. Finanční řízení podniku. Praha : Ekopress, 1999. ISBN 80-86119-21-1.Zákon č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v platném znění. Zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění v platném znění.

Požadavky

Podmínkou udělení zápočtu je: a) aktivní účast na cvičeních b) úspěšné zvládnutí písemného zápočtového testu na 70%. Test je možné 1x opakovat.Zápočtový test se skládá z části teoretické a z části příkladové. Zkouška je ústní. Podmínkou úspěšného zvládnutí zkoušky je zodpovězení dvou vylosovaných otázek. Specifikace požadavků pro studenty kombinované formy studia je v COURSEWARE.

Garant

Ing. Karel Karlovec

Vyučující

Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D.Ing. Karel KarlovecMarie HejdukováIng. Pavlína Hejduková, Ph.D.Ing. Karel Karlovec