Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Risk management (KPM / DRM)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPM / DRM - Risk management, Fakulta ekonomická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

- Úvod do předmětu. Základní slovník managementu rizik, význam řízení rizik v organizacích.- Strategické řízení rizik. Feasibility study z pohledu Risk Managementu. Vytváření strategických variant.- Postupy identifikace rizik, metriky a hodnotitelnost rizika.- Řízení rizik investičních projektů.- Metody používané při řízení finančních rizik.- Rizika v oblasti IT a komunikace.- Risk management v řízení výkonnosti podniků a projektů.- Základní problémy teorie rozhodování.- Krizové plánování a řízení v podnicích a projektech.- Organizační zabezpečení řízení rizik v podnicích.

Získané způsobilosti

Student je schopen:- objasnit a diskutovat teorii řízení rizik.- aplikovat metody řízení rizik.

Literatura

FOTR, J. Manažerská rozhodovací analýza. Praha: PIBS, 2000. Šulák, Milan; Vacík, Emil. Měření výkonnosti firem. Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2005. ISBN 80-86754-33-2.Maříková, Pavla; Mařík, Miloš. Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku. 1. vydání. Praha : Ekopress, 2001. ISBN 80-86119-36-X.VOSSE, D. Risk Analysis, 2. edition. New York: John Wiley & Sons, 2000. BEENHAKKER, H. L. Risk Management in Project Finance and Implementation. Westport, Quorum Books, 1997. Risk management v podnicích a projektech. Praha : [s.n.], 2005. DUDEK, I. Riziko a jeho integrace do investičního rozhodování, doktorská disertační práce. Praha: VŠE, 2003. Smejkal, V.; Rais, K. Řízení rizik. Praha, 2006. ISBN 80-247-1667-4.Kaplan, Robert S.; Norton, David P. Strategy maps : converting intangible assets into tangible outcomes. Boston : Harvard Business School Press, 2004. ISBN 1-59139-134-2.SIEBER, P. Analýza nákladů a přínosů, metodická příručka. Praha: MMR, 2004. Jílek, Josef. Finanční rizika. 1. vyd. Praha : Grada, 2000. ISBN 80-7169-579-3.Synek, Miloslav. Manažerská ekonomika. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1992-4.Fotr, Jiří; Dědina, Jiří; Hrůzová, Helena. Manažerské rozhodování. Praha : Ekopress, 2003. ISBN 80-86119-69-6.Horváth, Péter. Nová koncepce controllingu : cesta k účinnému controllingu. Praha : Profess Consulting, 2004. ISBN 80-7259-002-2.Kislingerová, Eva. Oceňování podniku, 2. přepracované a doplněné vydání. Praha : C.H. Beck, 2001. ISBN 80-7179-529-1.Hammer, Michael; Champy, James. Reengineering - radikální proměna firmy : manifest revoluce v podnikání. 3. vyd. Praha : Management Press, 2000. ISBN 80-7261-028-7.FOTR, J. Strategické finanční plánování. Praha: Grada, 1999. ISBN 80-7169-694-3.Šulák, Milan; Vacík, Emil. Strategické řízení v podnicích a projektech. Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2005. ISBN 80-86754-35-9.doporučené periodiky. Classics in Risk Management. Edward Edgar Publishing. doporučené periodiky. Harvard Business Review - vybrané stati z časopisu. Fotr, Jiří. Podnikatelský plán a investiční rozhodování. Praha : Grada, 1999. ISBN 80-7169-812-1.nullnullnull

Požadavky

Zkouška sestává z ústního pohovoru, který prověří znalosti získané studiem základní i doporučené literatury. Důraz je kladen na schopnost praktické aplikace nabytých znalostí do tvůrčí činnosti doktoranda.

Garant

Doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D.

Vyučující

Doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D.Doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D.