Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Motivace v řízení pracovních činností (KPM / MOPJ)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPM / MOPJ - Motivace v řízení pracovních činností, Fakulta ekonomická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

- Úvod do předmětu, základní pojmy- Vybrané teorie motivace pracovního jednání- Motivace v koncepcích řízení- Využití poznatků o motivaci v praxi- Uplatnění motivačních koncepcí v manažerské praxi- Motivace, výkonnost a spokojenost pracovníků- Motivace k řídící činnosti- Motivování zaměstnanců jako klíčová manažerská činnost- Hodnocení pracovníků a jejich pracovního výkonu- Sociální podmínky práce a jejich vliv na spokojenost a výkonnost pracovníků- Komunikace jako stimulační faktor- Role personálního řízení v motivování zaměstnanců- Motivace ke kreativitě

Získané způsobilosti

Student je schopen:- charakterizovat problematiku motivace k práci- vysvětlit působení motivace na pracovníka- analyzovat zdroje pracovní motivace- vysvětlit vztah mezi spokojeností zaměstnanců a jejich výkonností

Literatura

Dvořáková, Zuzana. Management lidských zdrojů. Praha, C.H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-893-4.Provazník, Vladimír; Komárková, Růžena. Motivace pracovního jednání. 1. vydání. Praha : VŠE, 1996. ISBN 80-7079-283-3.Bedrnová, Eva,; Nový, Ivan. Psychologie a sociologie řízení. Praha : Management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-169-0.Tureckiová, M. Řízení a rozvoj lidí ve firmách. Praha, Grada, 2004. ISBN 80-247-0405-6.Mayerová, Marie. Stres, motivace a výkonnost. 1. vyd. Praha : Grada, 1997. ISBN 80-7169-425-8.Suntingerová, L. Kreativita v manažmente. Bratislava, 2010. ISBN 978-80-89393-21-3.Hagemannová, Gisela. Motivace. 1. vyd. Praha : Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-85865-13-0.Mayerová M. Motivace pracovní činnosti. Praha: NADAS, 1970. Růžička J. Motivace pracovní činnosti. Praha: VŠE, 1995. Jermář,Milan a kol. Psychologie v organizační a ekonomické praxi. ZČU Plzeň, 2012. ISBN 978-80-231-0147-5.Plamínek, Jiří. Tajemství motivace : jak zařídit, aby pro vás lidé rádi pracovali. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1991-7.

Požadavky

Požadavky na studenty:- Docházka.- Seminární práce.- Závěrečná zkouška (písemná případně ústní).Předpoklady pro získání zápočtu:- připravenost a aktivní účast studentů na cvičeních z MOPJ- odevzdání, přijetí a případná prezentace projektů na stanovené téma nejpozději do přesně určeného termínu.Specifikace požadavků pro studenty kombinované formy studia je na COURSEWARE.Předpoklady pro získání zkoušky:- Získání zápočtu.- Úspěšné napsání zkouškového testu: (výborně - 90%, velmi dobře - 77%, dobře - 65%), případně absolvování ústního pohovoru.Témata projektů:- využití poznatků o motivaci v praxi.- motivační koncepce v manažerské praxi.- motivace k řídící činnosti- motivace jako klíčová manažerská činnost- motivace ke kreativitěRozsah: min. 16 stran (individuální práce), resp. min. 20 stran (práce ve dvojici).Doplňkové informace pro studenty kombinované formy studia jsou dostupné na COURSEWARE.

Garant

PhDr. Věra Dvořáková

Vyučující

PhDr. Věra DvořákováPhDr. Věra Dvořáková