Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení podnikatelských projektů (KPM / PMA)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPM / PMA - Řízení podnikatelských projektů, Fakulta ekonomická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

- Plánovací proces, podnikatelský plán.- Podnikatelský projekt zvýšení výkonnosti podniku.- Finanční plán projektu.- Finanční analýza, měření výkonnosti projektu.- Řízení a hodnocení projektů objemově citlivých.- Řízení a hodnocení projektů časově citlivých.- Postup při zjišťování efektivnosti investičního projektu.- Zobecnění metody řízení projektů na základě růstu hodnoty.- Metody oceňování podniku.- Analýza rizik podnikatelského projektu.

Získané způsobilosti

Student je schopen:- Identifikovat klíčové mechanismy ovlivňující výkonnost podnikatelských projektů.- Vysvětlit zásady tvorby finančních plánů.- Identifikovat rizika ohrožující projekt a vymezit jejich významnost.- Diskutovat vlivy dopadu podnikatelského prostředí na projekt.- Predikovat pravděpodobnosti vývoje uvažovaných variant.- Aplikovat metodiku a znalosti na konkrétním příkladě.

Literatura

Šulák, Milan; Vacík, Emil. Měření výkonnosti firem. 1. vyd. Praha, 2005. ISBN 80-86754-33-2.Kislingerová, Eva. Oceňování podniku, 2. přepracované a doplněné vydání. Praha : C.H. Beck, 2001. ISBN 80-7179-529-1.Fotr, J., Souček, I. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. Praha , 2005. ISBN 80-247-0939-2.FOTR, J. Strategické finanční plánování. Praha: Grada, 1999. ISBN 80-7169-694-3.Šulák, Milan; Vacík, Emil,; Ircingová, Jarmila. Teze k přednáškám předmětu Řízení podnikatelských projektů. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007. ISBN 978-80-7043-612-7.Blaha, Zdenek Sid; Jindřichovská, Irena. Jak posoudit finanční zdraví firmy. 3., rozš. vyd. Praha : Management Press, 2006. ISBN 80-7261-145-3.An Overview of Risc Management Techniques. UK, 2001. Israel, R. Financial Strategies for Value Creation. Michigan, USA, 2001. Freiberg, František. Finanční controlling : koncepce finanční stability firmy. Praha : Management Press, 1996. ISBN 80-85943-03-4.Synek, Miloslav. Manažerská ekonomika. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1992-4.Mařík, Miloš. Metody oceňování podniku : proces ocenění - základní metody a postupy. 2., upr. a rozš. vyd. Praha : Ekopress, 2007. ISBN 978-80-86929-32-3.Kovanicová, Dana, Kovanic, Pavel. Poklady skryté v účetnictví. Díl 1, Jak porozumět účetním výkazům. 2., aktualiz. vyd. Praha : Polygon, 1995. ISBN 80-85967-06-5.Vosse, J. Risk Analysis. Smejkal, V.; Rais, K. Řízení rizik. Praha, 2006. ISBN 80-247-1667-4.ŠULÁK,M., VACÍK,E. Strategické řízení v podnicích a projektech. 1. vyd. Praha, 2005. ISBN 80-86754-35-9.Neumaierová, Inka; Neumaier, Ivan. Výkonnost a tržní hodnota firmy. 1. vyd. Praha : Grada, 2002. ISBN 80-247-0125-1.

Požadavky

Podmínkou získání zápočtu je aktivní účast na přednáškách a cvičeních, úspěšné splnění zápočtového testu v průběhu semestru minimálně na 70 % a uznaný projekt. Neúspěšné testy je možné 1x opakovat ve zkouškovém období v termínech určených katedrou. Projekt musí být předložen na KPM k posouzení nejpozději 1 týden před zvoleným termínem zkoušky. Téma projektu je třeba konzultovat s vyučujícími předmětu v průběhu cvičení. Uznaný projekt je bodován v rozsahu 1 - 3 body, neuznaný projekt lze celkem dvakrát přepracovat. Obsah, organizace a podmínky zkoušky:Zkouška - kombinovaná: Písemná - 5 otázek, pro splnění písemné části zkoušky je nutné z každé otázky získat min. 3 body (úspěšné absolvování: max. 25 bodů, min. 15 bodů), k ústní zkoušce lze přistoupit pouze v případě, že student úspěšně absolvuje test. Ústní - (úspěšné absolvování: max. 5 bodů, min. 3 body) V případě zjištění závažných nedostatků u ústní zkoušky je možné studenta klasifikovat stupněm "nevyhověl" bez ohledu na dosud získaný počet bodů. Celková klasifikace je výsledkem písemné a ústní části zkoušky s přihlédnutím k bodům získaným za zápočet a projekt. 33 - 30 bodů = výborně 29 - 25 bodů = velmi dobře 24 - 19 bodů = dobře 18 - 0 bodů = nevyhověl/a

Garant

Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

Vyučující

Doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D.Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.Ing. Veronika Jovanovski, MBA