Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení lidských zdrojů - ošetřovatelství (KPM / RLZO)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPM / RLZO - Řízení lidských zdrojů - ošetřovatelství, Fakulta ekonomická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

- Management lidských zdrojů v kontextu řízení zdravotnické organizace.- Metody a činnosti managementu lidských zdrojů.- Personální plánování.- Získávání a výběr zaměstnanců, proces orientace a adaptace nových zaměstnanců.- Vzdělávání, výcvik a rozvoj zaměstnanců a managementu, plánování kariéry.- Motivování, řízení výkonnosti, pracovní hodnocení.- Personální činnosti manažera - vedoucího týmu, styly vedení, dovednosti vedení lidí.- Tvorba a řízení pracovních týmů, komunikace v organizaci a v týmové práci.- Týmový rozvoj a řízení změn.- Kultura organizace a interkulturní komunikace.

Získané způsobilosti

Student je schopen:- pochopit význam řízení lidských zdrojů v organizaci- vyjmenovat základní aktivity personálního oddělení- aplikovat obecné principy do oblasti zdravotnictví

Literatura

Dvořáková, Zuzana. Management lidských zdrojů. Praha, C.H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-893-4.Gladkij, Ivan. Management ve zdravotnictví. Brno : Computer Press, 2005. ISBN 80-7226-996-8.Armstrong, Michael. Řízení lidských zdrojů : nejnovější trendy a postupy : 10. vydání. 1. vyd. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1407-3.Koubek, Josef. Řízení lidských zdrojů : základy moderní personalistiky. 4., rozĹĄ. a dopl. vyd. Praha : Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-168-3.BĚLOHLÁVEK, F., KOŠŤAN, P., ŠULEŘ, O. Management. null. Brno: Computer Press,, 2006. ISBN 80-251-0396-X.Dědina, J., Cejthamr, V:. Management a organizační chování. Praha, 2009. Ulrich, David. Mistrovské řízení lidských zdrojů : překlad bestselleru Human resource champions. 1. českĂŠ vyd. Praha : Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3058-5.Bělohlávek, František. Organizační chování : jak se každý den chovají spolupracovníci, nadřízení, podřízení, obchodní partneři či zákazníci. 1. vyd. Olomouc : Rubico, 1996. ISBN 80-85839-09-1.Bedrnová, Eva,; Nový, Ivan. Psychologie a sociologie řízení. Praha : Management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-169-0.Jermář, Milan a kol. Psychologie v organizační a ekonomické praxi. Plzeň, 2012. ISBN 978-80-261-0147-5.Tureckiová, Michaela. Řízení a rozvoj lidí ve firmách. Praha : Grada, 2004. ISBN 80-247-0405-6.Koubek, Josef. Řízení pracovního výkonu. Vyd. 1. Praha : Management Press, 2004. ISBN 80-7261-116-X.

Požadavky

Podmínkou získání zápočtu je:a) aktivní účast na přednáškách a cvičeních b) úspěšné přijetí seminární práce.Podmínkou získání zkoušky je:a) získání zápočtub) úspěšné vykonání písemné zkoušky, jejímž obsahem je okruh přednášené látky (výborně: 90%, velmi dobře 77%, dobře 65%).

Garant

PhDr. Milan Jermář, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Milan Jermář, Ph.D.PhDr. Milan Jermář, Ph.D.