Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Risk management (KPM / RM)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPM / RM - Risk management, Fakulta ekonomická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

- Koncepce managementu rizik v dnešních podnicích;- Pojetí rizika, jeho klasifikace a měření;- Měření a hodnocení rizika;- Metody ošetření rizika;- Management rizika;- Integrace rizika do investičního rozhodování;- Risk management ve finančním řízení;- Dopad risk managementu na tvorbu hodnoty ve firmě;- Řízení rizik při obchodních činnostech;- Ošetřování rizik při výzkumných a inovačních činnostech;- Implementace postupů risk managementu do prostředí firmy;- Krizové řízení.

Získané způsobilosti

Student je schopen:- systematicky pracovat s rizikem, predikovat jeho vývoj a navrhnout postupy vedoucí k jeho ošetření v rámci podnikového prostředí.

Literatura

Hnilica, Jiří; Fotr, Jiří. Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování. 1. vyd. Praha : Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2560-4.FOTR, J., SOUČEK, I. Investiční rozhodování a řízení projektů. praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3293-0.Tichý, Milík. Ovládání rizika : analýza a management. Praha : C.H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-415-5.Kafka, Tomáš. Průvodce pro interní audit a risk management. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-121-5.Smejkal, Vladimír; Rais, Karel. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. Praha : Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1667-4.Garlick, Andy. Estimating risk : a management approach. Hampshire : Gower, 2007. ISBN 978-0-566-08776-9.Leitch, Matthew. Intelligent internal control and risk management : designing high-performance risk control systems. Farnham : Gower, 2008. ISBN 978-0-566-08799-8.Coleman, Les. Risk strategies : dialling up optimum firm risk. Farnham : Gower, 2009. ISBN 978-0-566-08938-1.Kislingerová, Eva; Hnilica, Jiří. Finanční analýza : krok za krokem. 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2005. ISBN 80-7179-321-3.Zuzák, Roman. Krizové řízení podniku : (dokud ještě není v krizi). 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2004. ISBN 80-86419-74-6.VEBER, J. Management. Praha: management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-029-7.Šulák, M., Vacík, E. Měření výkonnosti firem. Praha: EUPRESS, 2005. ISBN 80-86754-33-2.MAŘÍKOVÁ, P., MAŘÍK, M. Moderní metody výkonnosti a oceňování podniku. Praha: EKOPRESS, 2001. ISBN 80-86119-57-2.KISLINGEROVÁ, E. Oceňování podniku. Praha: C.H.Beck, 2001. ISBN 80-7179-529-1.Šulák, Milan; Vacík, Emil. Strategické řízení v podnicích a projektech. Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2005. ISBN 80-86754-35-9.Šulák, Milan; Vacík, Emil,; Ircingová, Jarmila. Teze k přednáškám předmětu Řízení podnikatelských projektů. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007. ISBN 978-80-7043-612-7.

Požadavky

Obsah, organizace a podmínky zápočtu:Podmínkou udělení zápočtu je úspěšné absolvování průběžného zápočtového testu a kvalitní zpracování a prezentace semestrální práce. Práce bude odevzdána nejpozději do 10.12.2013.Obsah, organizace a podmínky zkoušky:Zkoušky jsou vypisovány v souladu se Studijním a zkušebním řádem ZČU v Plzni. Zkouška probíhá dvoufázově: její první součástí je souhrnný test. Hranice absolvování písemného testu je stanovena na 65% možných bodů. Test průřezově zahrnuje probíranou látku; pokud student/ka u testu uspěje, přistupuje k ústnímu pohovoru ve vypsaném termínu, kde je stanovena definitivní známka na základě dílčích hodnocení ze cvičení (průběžný test a semestrální práce), písemného testu a ústního pohovoru. Hodnotí se teoretické znalosti i schopnost jejich použití v praktických aplikacích. Počet vypsaných termínů je stanoven katedrou s ohledem na počet zapsaných studentů.

Garant

Doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D.

Vyučující

Doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D.Ing. Martin Januška, Ph.D.