Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Risk management podniku (KPM / RMP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPM / RMP - Risk management podniku, Fakulta ekonomická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Koncepce managementu rizik v dnešních podnicích, řízení rizik, krizové řízení a plánování.2. Pojetí rizika, jeho klasifikace, měření a hodnocení.3. Rozhodovací procesy a problémy, vysvětlení základních pojmů, struktura a prvky rozhodovacích procesů, klasifikace rozhodovacích procesů, analýza a formulace rozhodovacích problémů.4. Rozhodování za jistoty. Výběr kritérií, tvorba variant. Stanovení důsledků a hodnocení variant. Vícekriteriální hodnocení variant. Metody ošetření rizika.5. Management rizika.6. Integrace rizika do investičního rozhodování, finančního řízení, vliv rizika na tvorbu hodnoty ve firmě.7. Risk management ve finančním řízení.8. Řízení rizik při obchodních činnostech.9. Dopad risk managementu na tvorbu hodnoty ve firmě.10. Rozhodování za rizika a nejistoty, utilita, rozhodovací matice, pravidla pro rozhodování.11. Implementace postupů risk managementu do prostředí firmy.12. Krizové řízení

Získané způsobilosti

Student je schopen systematicky pracovat s rizikem, predikovat jeho vývoj a navrhnout postupy vedoucí k jeho ošetření v rámci podnikového prostředí.

Literatura

Hnilica, Jiří; Fotr, Jiří. Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování. 1. vyd. Praha : Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2560-4.Fotr, Jiří; Souček, Ivan. Investiční rozhodování a řízení projektů : jak připravovat, financovat a hodnotit projekty, řídit jejich riziko a vytvářet portfolio projektů. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3293-0.Fotr, Jiří. Manažerské rozhodování : postupy, metody a nástroje. Vyd. 1. Praha : Ekopress, 2006. ISBN 80-86929-15-9.Tichý, Milík. Ovládání rizika : analýza a management. Praha : C.H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-415-5.Kafka, Tomáš. Průvodce pro interní audit a risk management. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-121-5.Vacek, Jiří. Rozhodování za rizika a nejistoty : [cvičebnice]. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2008. ISBN 978-80-7043-618-9.Smejkal, Vladimír; Rais, Karel. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. Praha : Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1667-4.Garlick, Andy. Estimating risk : a management approach. Hampshire : Gower, 2007. ISBN 978-0-566-08776-9.Leitch, Matthew. Intelligent internal control and risk management : designing high-performance risk control systems. Farnham : Gower, 2008. ISBN 978-0-566-08799-8.Coleman, Les. Risk strategies : dialling up optimum firm risk. Farnham : Gower, 2009. ISBN 978-0-566-08938-1.Kislingerová, Eva; Hnilica, Jiří. Finanční analýza : krok za krokem. 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2005. ISBN 80-7179-321-3.Zuzák, Roman. Krizové řízení podniku : (dokud ještě není v krizi). 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2004. ISBN 80-86419-74-6.VEBER, J. Management. Praha: management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-029-7.Šulák, Milan; Vacík, Emil. Měření výkonnosti firem. Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2005. ISBN 80-86754-33-2.MAŘÍKOVÁ, P., MAŘÍK, M. Moderní metody výkonnosti a oceňování podniku. Praha: EKOPRESS, 2001. ISBN 80-86119-57-2.Kislingerová, Eva. Oceňování podniku, 2. přepracované a doplněné vydání. Praha : C.H. Beck, 2001. ISBN 80-7179-529-1.Šulák, Milan; Vacík, Emil. Strategické řízení v podnicích a projektech. Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2005. ISBN 80-86754-35-9.Šulák, Milan; Vacík, Emil,; Ircingová, Jarmila. Teze k přednáškám předmětu Řízení podnikatelských projektů. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007. ISBN 978-80-7043-612-7.

Požadavky

Obsah, organizace a podmínky zápočtu:Podmínkou udělení zápočtu je úspěšné absolvování průběžného a zápočtového testu a kvalitní zpracování projektu v průběhu semestru.Průběžný test se bude psát na osmém cvičení. Závěrečný test se bude psát na posledním cvičení. Zápočtové testy lze opakovat jedenkrát v termínech stanovených katedrou.Zpracovaný projekt se odevzdává na předposledním cvičení a jeho odevzdání podmiňuje účast na závěrečném zápočtovém testu. Projekty, které byly hodnoceny jako neúspěšné, lze jedenkrát přepracovat a odevzdat ke dni 15. 1. 2015.Obsah, organizace a podmínky zkoušky:Ke zkoušce se mohou přihlásit pouze studenti, kteří splnili požadavky k zápočtu. Zkouška je kombinovaná, její první část sestává z písemného testu sestávajícího z deseti otázek. Hodnocení: 100 90 % výborně, 89 % - 80 % velmi dobře, 79 % - 70 % dobře, 69 % - 0 % neuspěl. Do hodnocení se započítávají i výsledky zápočtových testů a projektu s vahou 0 10%. Pokračovat v ústní části zkoušky lze jen v případě úspěšného absolvování písemného testu. Následuje ústní pohovor na vybraný okruh otázek (35), které korespondují s probranými tematickými celky. Kromě znalostí problematiky předmětu se hodnotí také schopnost syntetizovat souvislosti prostřednictvím znalostí získaných předchozím studiem na FEK. Termíny zkoušek se zveřejňují na Portálu ZČU, kde se rovněž studenti na zkoušku přihlašují.Semestrální projekt:V rámci cvičení budou studenti zpracovávat jeden z dvou typů samostatných projektů na níže uvedená témata. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby si každý student zajistil nejpozději do třetího týdne výuky podnik, ve kterém bude tyto projekty zpracovávat. Je možné použít podnik, na kterém byly zpracovány projekty z předmětů KPM/SMP, KPM/TMP. Každý projekt bude jedinečný, tzn. žádný projekt se neobjeví více než 1. Dle zkušeností z minulých let se nedoporučuje vypracovávat projekty na finanční a bankovní instituce, mikro podniky a obchodní firmy. Výběr firmy musí být diskutován s vyučujícími. Název:1. Analýza rizik podnikatelského plánu (rozsah max. 20 stran textu bez tabulek a příloh):- Prezentace podnikatelského plánu;- Finanční plán očekávaného scénáře;- Analýza faktorů rizika podnikatelského plánu, identifikace klíčových rizik;- Predikce rizikové expozice s dopadem klíčových rizik;- S uvážením rizikové expozice konstrukce strategických scénářů;- Vyjádření variant strategických scénářů včetně způsobů ošetření rizika;- Posouzení proveditelnosti podnikatelského plánu.2. Analýza rizik investičního projektu (rozsah max. 20 stran textu bez tabulek a příloh):- Prezentace investičního projektu, sestavení rozpočtu projektu;- Analýza faktorů rizika, identifikace klíčových rizik;- Predikce rizikové expozice s dopadem klíčových rizik;- Konstrukce očekávaných variant průběhu investičního plánu;- Posouzení efektivnosti investičního projektu (gap analýza);- Stanovení způsobu ošetření rizik včetně určení velikosti rozpočtové rezervy.Rozsah projektu nesmí přesáhnout 30 stran textu (Times New Roman 12, řádkování 1,5, bez příloh)

Garant

Doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D.

Vyučující

Ing. Martin Januška, Ph.D.Doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D.Ing. Martin Januška, Ph.D.Doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D.