Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofická antropologie (KFI / FAF)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FAF - Filozofická antropologie, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Téma důstojnosti ve filosofii člověka.2. Téma bědnosti ve filosofii člověka.3. Tělo a tělesnost ve filosofii člověka a medicíně.4. Místo člověka v přírodě. Proměny antropocentrismu a jejich reflexe.5. "Problém druhého". Člověk, kultury a rozumění "jinakosti".6. Člověk jako tvor snící. Utopie a sny v perspektivě filosofie člověka.7. Člověk jako bytost dějinná. Historicita člověka.8. Člověk a umění. Člověk tvůrce a interpret.9. Pojetí člověka ve výtvarném umění a filosofii.10. Člověk a problémy komunikace a filosofické snahy o jejich řešení.11. Člověk a nové komunikační technologie. Člověk a "ne-lidské".12. Člověk v pluralitním světě. Postmoderní a hypermoderní perspektiva a filosofie člověka.13. Lidská existence a smrtelnost.

Získané způsobilosti

Studenti budou na konci kurzu schopni shrnout a zhodnotit problematiku zkoumání filozofie člověka. Měli by též být schopni popsat a vysvětlit základní myšlenky předních autorit, které se ve svém díle věnovaly této tématice. V průběhu tohoto kurzu se také naučí používat základní odborné termíny nutné k práci s filosofickými texty.

Literatura

Coreth, Emerich. Co je člověk? : základy filozofické antropologie. 1. vyd. Praha : Zvon, 1994. ISBN 80-7113-098-2.Stark, Stanislav. Elektronická učebnice (KFI/FIAH). Sokol, Jan. Filosofická antropologie : člověk jako osoba. Praha : Portál, 2002. ISBN 80-7178-627-6.Sokol, Jan. Malá filosofie člověka a slovník filosofických pojmů. 3. rozšíř. vyd. Praha : Vyšehrad, 1998. ISBN 80-7021-253-5.Stark, Stanislav. Problematika člověka v současné filozofii. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství Západočeské univerzity, 1998. ISBN 80-7082-471-9.Gadamer, Hans-Georg; Sokol, Jan. Člověk a řeč : výbor textů. 1. vyd. Praha : Oikoymenh, 1999. ISBN 80-86005-76-3.TONDL, L. Člověk ve světě techniky : nové problémy filozofie techniky. Liberec : Bor, 2009. Porter, Roy. Dějiny medicíny : od starověku po současnost. V českém jazyce vyd. 2. Praha : Prostor, 2013. ISBN 978-80-7260-287-2.Stark, Stanislav. Filosofická antropologie. 1. vyd. Plzeň : ZČU, 1995. ISBN 80-7043-168-7.Landgrebe, Ludwig. Filosofie přítomnosti : německá filosofie 20. století. 1. vyd. Praha : Academia, 1968. Stark, Stanislav. Filozofie člověka v historickém kontextu. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2008. ISBN 978-80-7043-711-7.Welsch, Wolfgang. Naše postmoderní moderna. 1. vyd. Praha : Zvon, 1994. ISBN 80-7113-104-0.Pico della Mirandola, Giovanni. O důstojnosti člověka = De dignitate hominis. Praha : OIKOYMENH, 2005. ISBN 80-7298-164-1.LYOTARD, J.-F. O postmodernismu. Praha : Filosofický ústav AV ČR, 2003. Garaudy, Roger. Perspektivy člověka. 1. vyd. Praha : Nakladatelství politické literatury, 1965. Nejeschleba, Tomáš; Němec, Václav,; Recinová, Monika. Pojetí člověka v dějinách a současnosti filosofie. I., Od antiky po renesanci. 1. vyd. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011. ISBN 978-80-7325-247-2.Nejeschleba, Tomáš; Němec, Václav,; Recinová, Monika. Pojetí člověka v dějinách a současnosti filosofie. II., Od Kanta po současnost. 1. vyd. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011. ISBN 978-80-7325-248-9.Cassirer, Ernst,; Kristeller, Paul Oskar,; Randall, Herman John. The renaissance philosophy of man : Petrarca, Valla, Ficino, Pico, Pomponazzi, Vives. Chicago : University of Chicago Press, 1948. UNAMUNO, M. de. Tragický pocit života v lidech a národech. Praha, 1927. Gombrich, Ernst Hans; Konečný, Lubomír. Umění a iluze : Studie o psychologii obrazového znázorňování. 1. vyd. Praha : Odeon, 1985. Ortega y Gasset, José. Úvaha o technice a jiné eseje o vědě a filosofii. Vyd. 1. Praha : OIKOYMENH, 2011. ISBN 978-80-7298-455-8.Heidegger, Martin. Věda, technika a zamyšlení. Vyd. 1. Praha : Oikoymenh, 2004. ISBN 80-7298-083-1.

Požadavky

Zápočet: seminární práce. Zkouška je kombinovaná.

Garant

Doc. prom. biolog Jan Janko, CSc.

Vyučující

PhDr. Jana Černá, Ph.D.PhDr. Stanislav Stark, CSc.