Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie dějin (KFI / FD)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FD - Filozofie dějin, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Rozvoj novověké vědy a vznik historie. Moderní a starověké dějepisectví. Novověké teorie politiky a společnosti jakožto předpoklad vzniku filosofie dějin. Theodicea. Judaistický mesianismus, křesťanské dějiny spásy a filosofie dějin. Filosofie dějin, lidská práva a občanská společnost: Hume a Voltaire, Leibniz a Herder, Rousseau a Kant. Hegel.

Získané způsobilosti

Studenti se naučí vyložit hlavní interpretace historického a systémového smyslu filosofie dějin a správně používat klíčové pojmy z filozofie dějin. Shrnou důležité myšlenky významných filozofů, kteří se zabývali tématikou dějin.

Literatura

Major, Ladislav. Dějiny poklasické filozofie v 19. a na počátku 20. století. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1991. ISBN 80-7066-462-2.Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Filozofia dejín. Bratislava : Slovenské vydavateĺstvo politickej literatúry, 1957. Patočka, Jan. Kacířské eseje o filosofii dějin. Vyd 1. Praha : Academia, 1990. ISBN 80-200-0263-4.Kohák, Erazim. Člověk, dobro a zlo : o smyslu života v zrcadle dějin : kapitoly z dějin morální filosofie. Vyd 1. Praha : Ježek, 1993. ISBN 80-901625-3-3.Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Fenomenologie ducha. Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1960. ISBN null.Kant, Immanuel. K věčnému míru : filosofický projekt : O obecném rčení: Je-li něco správné v teorii, nemusí se to ještě hodit v praxi. Praha : Oikoymenh, 1999. ISBN 80-86005-55-2.Guardini, Romano. Konec novověku : Pokus o orientaci. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 1992. ISBN 80-7021-055-9.K. Popper. Kritika historicismu. Praha, 1994. Loužilová, Olga. Masarykův problém moderního člověka. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova, 1990. Arendt, Hannah. Mezi minulostí a budoucností : osm cvičení v politickém myšlení. 1. vyd. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002. ISBN 80-85959-92-5.Marx-Engels. O historickém materialismu. Praha, 1962. Přirozený svět jako politický problém : Eseje o člověku pozdní doby. 1. vyd. Praha : Československý spisovatel, 1991. ISBN 80-202-0279-X.Rousseau, Jean Jacques; Čechák, Vladimír. Rozpravy. Praha : Svoboda, 1989. ISBN 80-205-0064-2.Diderot, Denis. Setkání s Filozofem : výbor z díla. Praha : MF, 1984. Sobotka, Milan. Stati k Hegelově Fenomenologii a Filozofii práva. Praha : Karolinum, 1993. Leibniz, Gottfried Wilhelm. Theodicea : pojednání o dobrotě Boha, svobodě člověka a původu zla. Praha : Oikoymenh, 2004. ISBN 80-7298-094-7.Platón. Ústava. 1. vyd. Praha : Svoboda-Libertas, 1993. ISBN 80-205-0347-1.Velké postavy politické filosofie ; [uspořádal Jaromír Žegklitz]. Praha : Občanský institut, 1996. ISBN 80-901659-5-8.Ortega y Gasset, José. Vzpoura davů. 1. vyd. Praha : Naše vojsko, 1993. ISBN 80-206-0072-8.Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Základy filosofie práva. Praha : Academia, 1992. ISBN 80-200-0296-0.Kant, Immanuel. Základy metafyziky mravů. Praha : Svoboda, 1990. ISBN 80-205-0152-5.

Požadavky

Výběrová četba ze seznamu literatury. Test.

Garant

PhDr. Martin Profant, Ph.D.