Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie a etika (KFI / FETZ)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FETZ - Filozofie a etika, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Úvod do filozofie - základní východiska a problematika.2. Zaměření a provázanost filozofie - historická i systematická.3. Ontologie či etika, teologie a věda.4. Paradigmata problematiky člověka, křesťanská duchovní tradice.5. Filozofická antropologie 20. století.6. Antropologie a etika; člověk, jeho jednání a Druhý.7. Životní pohyb člověka: ontogeneze, duchovní vývoj, zdraví, krize a nemoc.8. Otázky praktické a sociální etiky: etika v lidských vztazích a povaha těchto vztahů.9. Etické otázky v kritických fázích života; nemoc, utrpení a smrt.10. Morální otázky zdravotnického povolání: nedotknutelnost a kvalita života.11. Praktická etika úcty k životu a otázky bioetiky.12. Zneužívání materiálních prostředků i duchovních orientací, potencí i prostředků bytí člověka.13. Etický kodex zdravotnického pracovníka.14. Morální otázky současného globálního světa.15. Závěrečné shrnutí - filozofie a etika pro zdravotníky.

Získané způsobilosti

Studenti budou znát základní kategorie a principy filozofického myšlení a etiky, seznámí se s možnými přístupy a získají předpoklady zaujmout zdůvodněné stanovisko ke speciálním problémům zdravotnické etiky.

Literatura

Rotter, Hans. Důstojnost lidského života. Praha : Vyšehrad, 1999. ISBN 80-7021-302-7.Sokol, Jan. Filosofická antropologie : člověk jako osoba. Praha : Portál, 2002. ISBN 80-7178-627-6.Haškovcová, Helena. Lékařská etika. Praha : Galén, 2002. ISBN 80-7262-132-7.Anzenbacher, Arno. Úvod do etiky. Praha : Zvon, 1994. ISBN 80-7113-111-3.Sokol, Jan; Pinc, Zdeněk. Antropologie a etika. Praha : Triton, 2003. ISBN 80-7254-372-5.Ondok, Josef Petr. Bioetika, biotechnologie a biomedicína. Praha : Triton, 2005. ISBN 80-7254-486-1.Bláha, Inocenc Arnošt. Ethika jako věda : úvod do dějin a theorie mravnosti. Brno : Atlantis, 1991. ISBN 80-7108-023-3.Platón. Euthyfrón = Obrana Sókrata = Kritón. Praha : Jan Laichter, 1942. ISBN 80-85241-37-4.Buber, Martin. Já a ty. Olomouc : Votobia, 1995. ISBN 80-7198-042-1.Liessmann, Konrad; Zenaty, Gerhard. O myšlení : úvod do filosofie. null. Olomouc : Votobia, 1994. ISBN 80-85619-94-6.Rachels, James. The elements of moral philosophy. Boston : McGraw-Hill, 2007. ISBN 0-07-110728-2.Anzenbacher, Arno. Úvod do filozofie. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1990. ISBN 80-04-25414-4.Kant, Immanuel. Základy metafyziky mravů. Praha : Svoboda, 1990. ISBN 80-205-0152-5.

Požadavky

K zápočtu studenti prokážou přehled o problematice formou písemných testů - průběžným v polovině semestru a závěrečným.Zkouška z látky bude kombinovaná - základní písemný test a vybraná otázka k ústnímu pohovoru.

Garant

PhDr. Jaromír Murgaš, CSc.

Vyučující

PhDr. Jaromír Murgaš, CSc.