Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie myšlení (KFI / FMYH)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FMYH - Filozofie myšlení, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Probíraná témata: historický pohled na filozofickou reflexi myšlení, význam klasických koncepcí pro hodnocení současného vědeckého i mimovědeckého poznání, rozbor významných koncepcí filozofie myšlení 20. století, povaha moderního myšlení a jeho odraz v současné filozofii a vědě, problémy myšlení ve filozofické logice, psychologii, sociologii, filozofii mysli a kognitivní vědě, logické a axiologické aspekty vědeckého poznání v exaktních i hunanitních vědách.

Získané způsobilosti

Studenti budou schopni shrnout a vysvětlit základní problémy historických i současných tezí spojených s filozofií myšlení. Budou schopni porovnat starší a novodobé přístupy k teorii poznání a myšlení a vliv starších myšlenek na současné systémy. Uvedou do souvislostí jednotlivé moderní koncepce filozofie myšlení. Naučí se pracovat s odbornými termíny potřebnými k pochopení daného tématu.

Literatura

Demjančuk, Nikolaj. Filosofie - kultura, věda, myšlení. 1.vyd. Plzeň : ZČU, 1997. ISBN 80-7082-296-1.Cassirer, Ernst. Filosofie symbolických forem. 1, Jazyk. Praha : Oikoymenh, 1996. ISBN 80-86005-10-0.Cassirer, Ernst. Filosofie symbolických forem. 2, Mytické myšlení. Praha : Oikoymenh, 1996. ISBN 80-86005-11-9.Kant, Immanuel. Kritika čistého rozumu. 1. vyd. Praha : Oikoymenh, 2001. ISBN 80-7298-035-1.Husserl, Edmund. Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie : úvod do fenomenologické filozofie. 2. vyd., reprint 1. vyd., Academia 1972. Praha : Academia, 1996. ISBN 80-200-0561-7.Russell, Bertrand. Logika, věda, filozofie a společnost. 1. vyd. Praha : Svoboda-Libertas, 1993. ISBN 80-205-0219-X.Popper, Karl Raimund. Logika vědeckého zkoumání. 1. vyd. Praha : Oikoymenh, 1997. ISBN 80-86005-45-3.Tondl, Ladislav. Mezi epistemologií a sémiotikou : deset studií o vztazích poznání a porozumění významu. 1. vyd. Praha : Filosofia, 1996. ISBN 80-7007-076-5.Brentano, Franz. O původu mravního poznání : zlo jako předmět básnického zobrazení : Franz Brentano ; z něm. orig. přel. Miroslav Hartl, úvodní studii naps. Ján Pavlík. 1. vyd. Praha : Naše vojsko, 1993. ISBN 80-206-0360-3.Piaget, Jean. Psychologie inteligence. Vyd. 2., v Portálu 1. Praha : Portál, 1999. ISBN 80-7178-309-9.Descartes, René. Rozprava o metodě. 3. vyd., v Nakl. Svoboda 1. vyd. Praha : Svoboda, 1992. ISBN 80-205-0216-5.Gellner, Ernest. Rozum a kultura : historická úloha racionality a racionalismu. 1. vyd. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. ISBN 80-85959-44-5.Hume, David. Zkoumání lidského rozumu. 1. vyd. Praha : Svoboda, 1972.

Požadavky

Zápočet: Seminární práce.Zkouška: Úspěšné zvládnutí kombinované zkoušky.

Garant

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc.