Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofický seminář (KFI / FSP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FSP - Filozofický seminář, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Probíraná témata:1. Úvod do základů filozofického myšlení, původ a význam filozofie, systém a řád, mýtus a věda, filozofie a náboženství.2. Gnoseologický problém dějin filosofie, nástin problematiky v období starověku, středověku - 1. část.3. Gnoseologický problém dějin filosofie, nástin problematiky v období novověku a současnosti - 2. část.4. Otázka metafyziky v dějinách filozofie, pojem metafyzika a jeho užití, základní koncepce, interpretace pojmu v novověku5. Ontologický rozměr dějin filozofického myšlení - Heideggerův paradox bytí, systém A. N. Whiteheada6. Filozofická antropologie - problém člověka v antickém prostředí a kultuře7. Místo člověka a společnosti v období středověku a novověku8. Antropologická orientace ve filozofii dějin 19. století, L. Feuerbach a problematika kritiky společnosti, F. Nietzsche a vůle k moci, A. Schopenhauer - geneze díla.9. Antropologická orientace ve filozofii dějin 20. století, S. A. Kierkegaard a otázka subjektivity, proces nivelizace, S. Freud a filozofické důsledky psychoanalýzy, politická filozofie 20. století.10. Křesťanská filozofie v evropském kontextu - K. Barth, H. Küng, aj.11. Problém pravdy v dějinách filozofického myšlení - Sókratés, E. Rádl12. - 13. Písemné testy.

Získané způsobilosti

Studenti budou seznámeni se základním smyslem filozofie, s reflexí různých problémů a s obecným filozofickým pohledem na svět. Naučí se klást filozofické otázky týkající se jednotlivých problémů života a samostatně o nich přemýšlet. Představí si nejdůležitější filozofické systémy a teze od starověku až po současnost, včetně nejvýznamnějších myslitelů. Na ukázkách z jejich děl si procvičí své schopnosti orientace v odborném textu a naučí se ho také správně interpretovat. Budou též uvedeni do systému základních filozofických pojmů a naučí se s ním pracovat.

Literatura

Benyovszky, Ladislav. Filosofická propedeutika. První díl. 1. vyd. Praha : Sofis, 1999. ISBN 80-902439-8-3.Blecha, Ivan. Filosofie. 4. opravené a rozšířené vyd. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2002. ISBN 80-7182-147-0.Liessmann, Konrad; Zenaty, Gerhard. O myšlení : úvod do filosofie. null. Olomouc : Votobia, 1994. ISBN 80-85619-94-6.Anzenbacher, Arno. Úvod do filozofie. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1990. ISBN 80-04-25414-4.Martin, Gottfried. Úvod do všeobecné metafyziky. Praha : Nakladatelství Petr Rezek, 1996. ISBN 80-86027-01-5.Weischedel, Wilhelm. Zadní schodiště filosofie. Olomouc : Votobia, 1995. ISBN 80-7198-015-3.Fukuyama, F. Konec dějin a pslední člověk. Praha, 2002. Sokol, Jan. Malá filosofie člověka a slovník filosofických pojmů. 3. rozšíř. vyd. Praha : Vyšehrad, 1998. ISBN 80-7021-253-5.Petříček, Miroslav jr. Úvod do současné filosofie : 11 improvizovaných přednášek. 2. vyd. Praha : Herrmann a synové, 1991. Rádl, E. Dějiny filosofie. Praha, 1999. Hejdánek, Ladislav. Filosofie a víra. Praha : Evangelické nakladatelství, 1990. ISBN 80-85241-02-1.Störig, Hans Joachim. Malé dějiny filozofie. Praha : Zvon, 1991. ISBN 80-7113-041-9.Sapík, Miroslav. Od abstraktního ke konkrétnímu : z dějin filosofie starověku, středověku, novověku a současnosti. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra společe, 2007. ISBN 978-80-7040-980-0.

Požadavky

Pro získání zápočtu je nutná aktivní účast na seminářích a také seminární práce v rozsahu cca. 5 stran na vybrané téma a její prezentace. Kombinovaná zkouška.

Garant

PhDr. Jaromír Murgaš, CSc.