Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie vědy pro doktorandy 1 (KFI / FV1D)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FV1D - Filozofie vědy pro doktorandy 1, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Probíraná témata: Mýtus, filozofie, věda. Renesance a vznik novodobé vědy. Vztah filozofie, epistemologie a metodologie vědy. Paradigma klasické vědy (Newton, Descartes). Spor empirismu a racionalismu. Formování filozofie vědy. Hledání metodologického ideálu (J. S. Mill, W. Whewell, W. S. Jevons). Konvencionalismus jako pokus o překonání alternativy empirismus-racionalismus (E. Mach, H. Poincare, P. Duhem). Věda z pohledu pragmatismu (C. S. Pierce, W. James, J. Dewey). A. N. Whitehead o povaze vědeckého poznání. Logický atomismus (L. Wittgenstein, B. Russell). Logický pozitivismus (R. Carnap, M. Schlick, O. Neurath, H. Feigl, Ph. Frank, H. Reichenbach, A. Tarski). Operacionalismus (P. W. Bridgeman, A. Rapoport, B. F. Skinner). Verifikacionismus A. J. Ayera.

Získané způsobilosti

Studenti budou schopni shrnout a zhodnotit základní myšlenky a problémy filozofie vědy. Rozšíří si svoje dosavadní znalosti této problematiky. Představí si filozofické pohledy na vědu v jednotlivých obdobích historického vývoj. Uvedou do souvislostí myšlenky a systémy významných myslitelů, kteří ovlivnili filozofii vědy. Naučí se také pracovat s odbornými pojmy filozofie vědy.

Literatura

Fiala, J. Analytická filosofie. První čítanka. Plzeň, 2000. Demjančuk, Nikolaj. Filosofie a vědecké myšlení : proměna obrazu vědy v analytické tradici. 1. vyd. Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2002. ISBN 80-86473-19-8.Tondl, Ladislav. Věda, technika a společnost : Soudobé tendence a transformace vzájemných vazeb. 1. vyd. Praha : Filosofia, 1994. ISBN 80-7007-051-X.Russell, Bertrand. Logika, věda, filozofie a společnost. 1. vyd. Praha : Svoboda-Libertas, 1993. ISBN 80-205-0219-X.Popper, Karl Raimund. Logika vědeckého zkoumání. 1. vyd. Praha : Oikoymenh, 1997. ISBN 80-86005-45-3.Fajkus, Břetislav. Současná filosofie a metodologie vědy. 1. vyd. Praha : Filosofia, 1997. ISBN 80-7007-095-1.Kuhn, Thomas S. Struktura vědeckých revolucí. 1. vyd. Praha : Oikoymenh, 1997. ISBN 80-86005-54-2.Gasper, Philip; Trout, J. D.; Boyd, Richard. The philosophy of science ; ed. by Richard Boyd, Philip Gasper, J.D. Trout. 6th ed. Cambridge : MIT Press, 1997. ISBN 0-262-52156-3.Feyerabend, Paul K. Tři dialogy o vědění. 1. vyd. Praha : Vesmír, 1999. ISBN 80-85977-04-4.Král, Miloslav. Změna paradigmatu vědy. 1. vyd. Praha : Filosofia, 1994. ISBN 80-7007-064-1.

Požadavky

Ústní zkouška z probíraných témat, která bude probíhat před komisí.

Garant

PhDr. Vladimír Havlík, CSc.