Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Morfosyntax němčiny 1 (KGS / MS1N)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KGS / MS1N - Morfosyntax němčiny 1, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Kurz se podrobně zabývá slovesem a funkcemi jednotlivých slovesných kategorií.Úvod do morfologie. Rozdělení slov.Morfologické rozlišení sloves.Určité slovesné tvary: pravidelná a nepravidelná slovesa. Smíšené typy a jejich významy.Neurčité slovesné tvary: stavba a užití.Syntaktické rozlišování sloves. Plnovýznamová slovesa a pomocná slovesa. Modální slovesa, reflexivní, reciproční slovesa.Sémantické rozlišování sloves: slovesný vid, transitivní a funkční slovesa.Čas - stavba a užití časů.Způsob - způsob oznamovací, rozkazovací - stavba a užití, podmiňovací způsob - stavba a užití.Slovesný rod - charakteristika, tvoření. Rod činný a trpný. Konkurenční formy.

Získané způsobilosti

Po absolvování kurzu budou studenti schopni chápat systém slovesa současné němčiny, dokáží jej kontrastivně porovnávat se svou mateřštinou, uvědomí si jak transpozici, tak i česko-německou interferenci. Studenti budou zároveň umět správně identifikovat jednotlivé jevy, tvořit korektní tvary a posléze je aplikovat.

Literatura

Helbig, Gerhard; Buscha, Joachim. Deutsche Grammatik : ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Berlin : Langenscheidt, 2001. ISBN 3-468-49493-9.Dreyer, Hilke; Schmitt, Richard. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Ismaning : Verlag für Deutsche, 1996. ISBN 3-88532-717-1.Der Duden, Bd. 4 - Die Grammatik. Mannheim: Dudenverlag, 2005. ISBN 3-411-04047-7.Götze, Lutz; Hess-Lüttich, Ernest W. B. Grammatik der deutchen Sprache : Sprachsystem und Sprachgebrauch. Aktualiz. Neuausg. München : Bertelsmann Lexikon Institut, 1999. ISBN 3-577-10465-1.Helbig, Gerhard; Buscha, Joachim. Leitfaden der Deutschen Grammatik. Berlin : Langenscheidt, 2000. ISBN 3-468-49495-5.Povejšil J. Mluvnice současné němčiny. Praha: Academia, 1999. ISBN 80-200-0076-3.Berglová, Eva; Formánková, Eva; Mašek, Miroslav. Moderní gramatika němčiny : výklad, cvičení, klíč. Plzeň : Fraus, 2002. ISBN 80-7238-144-X.Lotko E. Slovník lingvistických termínů pro filology. Olomouc: UP, 1999. ISBN 80-244-0720-5.Hall K., Scheiner B. Übungsgrammatik DaF für Fortgeschrittene. Ismaning: Max Hueber Verlag, 2001. ISBN 3-19-00-7448-8.Helbig G., Buscha J. Übungsgrammatik Deutsch. München: Langenscheid, 2000. ISBN 3-468-49494-7.

Požadavky

Pravidelná docházka na přednášky a semináře, domácí příprava, úspěšné splnění dvou zápočtových testů.

Garant

Mgr. Jitka Pekárová, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Jitka Pekárová, Ph.D.Mgr. Marina Wagnerová, Ph.D.