Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Morfosyntax německého jazyka 1 (KGS / MS1NJ)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KGS / MS1NJ - Morfosyntax německého jazyka 1, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Kurz se podrobně zabývá slovesem a funkcemi jednotlivých slovesných kategorií.Úvod do morfologie. Rozdělení slov.Morfologické rozlišení sloves.Určité slovesné tvary: pravidelná a nepravidelná slovesa. Smíšené typy a jejich významy.Neurčité slovesné tvary: stavba a užití.Syntaktické rozlišování sloves. Plnovýznamová slovesa a pomocná slovesa. Modální slovesa, reflexivní, reciproční slovesa.Sémantické rozlišování sloves: slovesný vid, transitivní a funkční slovesa.Čas - stavba a užití časů.Způsob - způsob oznamovací, rozkazovací - stavba a užití, podmiňovací způsob - stavba a užití.Slovesný rod - charakteristika, tvoření. Rod činný a trpný. Konkurenční formy.

Získané způsobilosti

Po absolvování kurzu budou studenti schopni chápat systém slovesa současné němčiny, dokáží jej kontrastivně porovnávat se svou mateřštinou, uvědomí si jak transpozici, tak i česko-německou interferenci. Studenti budou zároveň umět správně identifikovat jednotlivé jevy, tvořit korektní tvary a posléze je aplikovat.

Literatura

Helbig, Gerhard; Buscha, Joachim. Deutsche Grammatik : ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Berlin : Langenscheidt, 2001. ISBN 3-468-49493-9.Dreyer, Hilke; Schmitt, Richard. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Ismaning : Verlag für Deutsche, 1996. ISBN 3-88532-717-1.Der Duden, Bd. 4 - Die Grammatik. Mannheim: Dudenverlag, 2005. ISBN 3-411-04047-7.Götze, Lutz; Hess-Lüttich, Ernest W. B. Grammatik der deutchen Sprache : Sprachsystem und Sprachgebrauch. Aktualiz. Neuausg. München : Bertelsmann Lexikon Institut, 1999. ISBN 3-577-10465-1.Helbig, Gerhard; Buscha, Joachim. Leitfaden der Deutschen Grammatik. Berlin : Langenscheidt, 2000. ISBN 3-468-49495-5.Povejšil J. Mluvnice současné němčiny. Praha: Academia, 1999. ISBN 80-200-0076-3.Berglová, Eva; Formánková, Eva; Mašek, Miroslav. Moderní gramatika němčiny : výklad, cvičení, klíč. Plzeň : Fraus, 2002. ISBN 80-7238-144-X.Lotko E. Slovník lingvistických termínů pro filology. Olomouc: UP, 1999. ISBN 80-244-0720-5.Hall K., Scheiner B. Übungsgrammatik DaF für Fortgeschrittene. Ismaning: Max Hueber Verlag, 2001. ISBN 3-19-00-7448-8.Helbig G., Buscha J. Übungsgrammatik Deutsch. München: Langenscheid, 2000. ISBN 3-468-49494-7.

Požadavky

Domácí příprava, úspěšné splnění dvou zápočtových testů. Účast na výuce je dle rozhodnutí děkana povinná.

Garant

Mgr. Jitka Pekárová, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Jitka Pekárová, Ph.D.Mgr. Marina Wagnerová, Ph.D.Mgr. Marina Wagnerová, Ph.D.