Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Morfosyntax ruštiny 1 (KGS / MS1R)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KGS / MS1R - Morfosyntax ruštiny 1, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Gramatika a její úkoly. Základní pojmy morfologie. Morfemová struktura slova.Slovní druhy v porovnání rusko-českém. Sloveso a jeho lexikálně gramatická charakteristika. Systém slovesných tvarů. Časování sloves v ruštině. První a druhé časování.Gramatické kategorie osobních a neosobních slovesných tvarů. Kategorie osoby, čísla a rodu.Kategorie slovesného vidu. Produktivní a neproduktivní typy tvoření vidových korelací.Kategorie času. Tvoření minulého a budoucího času, funkce, transpozice.Kategorie způsobu. Rozkazovací způsob, tvoření, funkce, transpozice.Podmiňovací způsob, jeho tvoření, funkce, transpozice.Kategorie slovesného rodu. Trpný rod v ruštině ve vztahu k vidu.Kategorie slovesné reflexívnosti. Zvratná slovesa.Slovesné třídy v ruštině. Produktivní slovesné třídy.Produktivní slovesné třídy.Neproduktivní třídy, skupiny sloves a neproduktivní slovesa jedinečná.

Získané způsobilosti

Student je schopen:- určit, tvořit a použít slovesné tvary v rozsahu daném obsahem- porovnat a vysvětlit odlišnosti ruských gramatických jevů od českých- správně používat terminologii oboru.

Literatura

SVOBODOVÁ, Jiřina. Gramatický proseminář : Slovesa : 1. část : Cvičení z ruského jazyka. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita. Pedagogická fakulta, 1994. ISBN 80-7043-138-5.DOLEŽELOVÁ, Eva. Lekcii po morfologii russkogo jazyka. null. Brno : Masarykova univerzita, 2002. ISBN 80-210-2989-7 .ŽAŽA, S. A KOL. Morfologie ruštiny II. Brno: FF MU, 1197. ISBN 80-210-3145-X.ŽAŽA, Stanislav . Morfologie ruštiny II. null. Brno : Masarykova univerzita, 1997. ISBN 80-210-1674-4 .VAVREČKA, M. Ruská slovesa a jejich české ekvivalenty. Brno: Compute Press, 2007. ISBN 978-80-251-1471-1.BALCAR, Milan. Sbírka cvičení k ruské gramatice. 1. vyd. Praha : VŠE, 1996. ISBN 80-7079-307-4.BALCAR , M. Sbírka cvičení k ruské gramatice. Praha: VŠE, 1996. ISBN 80-7079-307-4.BRANDNER, Aleš. Seminární cvičení z morfologie ruštiny. Brno : Masarykova univerzita, 2001. ISBN 80-210-2528-X.BRČÁKOVÁ, Dagmar, MISTROVÁ, Veronika, STIESSOVÁ, Jitka. 15 urokov po russkoj morfologii. Praha, 2000. ISBN 80-7184-396-2.Svobodová, Jiřina. Cvičení z ruské morfologie. Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. ISBN 80-7082-725-4 .GLAZUNOVA, Ol´ga Igorevna. Grammatika russkogo jazyka v upražněnijach i kommentarijach : morfologija. Sankt-Petěrburg : Zlatoust, 2000. ISBN 5-86547-136-8.Kopeckij, Leontij Vasiljevič. Morfologija sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka. 2. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1981. ŽAŽA, Stanislav. Paradigmatika a akcentuace ruského slovesa. Přízvuk slovesných tvarů. Brno : Masarykova univerzita, 1991. ISBN 80-210-0297-2.ŽAŽA, Stanislav. Paradigmatika a akcentuace ruského slovesa. Přízvuk slovesných tvarů. null. Brno : Univerzita J.E. Purkyně, 1991. ISBN 80-210-0297-2 .CHARVÁTOVÁ, Jaroslava. Pomocné materiály z ruské gramatiky : pro posluchače studia při zaměstnání na VŠE v Praze. 9. oprav. vyd. Praha : SPN, 1987. HAVRÁNEK, Bohuslav. Příruční mluvnice ruštiny: Hláskosloví a tvarosloví. Praha: SPN , 1976. ŠVEDOVA, Natalija Jul´jevna. Russkaja grammatika II. Sintaksis. Moskva : Nauka, 1980. pod red, N. J. Švedovoj i V.V. Lopatina. Russkaja grammatika l, ll. Izd. ,,Russkij jazyk", Moskva, 1990. Žaža, Stanislav. Ruština a čeština v porovnávacím pohledu. null. Brno : Masarykova univerzita, 1999. ISBN 80-210-2058-X.

Požadavky

Podle rozhodnutí děkana je účast na výuce povinná. Během semestru je třeba ve 3., 6., 9. a 12. týdnu vypracovat krátké testy (z toho tři testy musí být splněny na 70%). Kurz je ukončen kombinovanou zkouškou.

Garant

Doc. Mgr. Jiří Korostenski, CSc.

Vyučující

Doc. Mgr. Jiří Korostenski, CSc.Doc. Mgr. Jiří Korostenski, CSc.