Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Morfosyntax němčiny 2 (KGS / MS2N)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KGS / MS2N - Morfosyntax němčiny 2, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Kurz se zaměřuje na neslovesné slovní druhy německého jazyka, u flektivních druhů též na jejich flexi.Podstatná jména - charakteristika podstatných jmen, užití, rod a číslo podstatných jmen, typy skloňování, tvoření množného čísla, valence podstatných jmen.Přídavné jméno - charakteristika, použití, skloňování přídavných jmen, stupňování a valence přídavných jmen.Zájmena - užití a skloňování zájmen.Číslovky - užití, tvoření a skloňování číslovek.Příslovce - druhy a stupňování příslovcí.Předložky - rozdělení, valence a užití předložek.

Získané způsobilosti

Po absolvování kurzu budou studenti schopni chápat systém morfologie současné němčiny, dokáží jej kontrastivně porovnávat se svou mateřštinou, uvědomí si jak transpozici, tak i česko-německou interferenci. Studenti budou zároveň umět správně identifikovat jednotlivé jevy, tvořit korektní tvary a posléze je aplikovat.

Literatura

Helbig, Gerhard; Buscha, Joachim. Deutsche Grammatik : ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Berlin : Langenscheidt, 2001. ISBN 3-468-49493-9.Dreyer, Hilke; Schmitt, Richard. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Ismaning : Verlag für Deutsche, 1996. ISBN 3-88532-717-1.Der Duden, Bd. 4 - Die Grammatik. Mannheim: Dudenverlag, 2005. ISBN 3-411-04047-7.Helbig, Gerhard; Buscha, Joachim. Leitfaden der Deutschen Grammatik. Berlin : Langenscheidt, 2000. ISBN 3-468-49495-5.Povejšil, Jaromír. Mluvnice současné němčiny. Praha : Academia, 1999. ISBN 80-200-0076-3.Lotko E. Slovník lingvistických termínů pro filology. Olomouc: UP, 1999. ISBN 80-244-0720-5.Hall K., Scheiner B. Übungsgrammatik DaF für Fortgeschrittene. Ismaning: Max Hueber Verlag, 2001. ISBN 3-19-00-7448-8.Helbig G., Buscha J. Übungsgrammatik Deutsch. München: Langenscheid, 2000. ISBN 3-468-49494-7.

Požadavky

Atestaci této disciplíny představuje kombinovaná zkouška, která se skládá ze dvou částí: z testu zaměřeného na praktické ovládání učiva a po jeho úspěšném absolvování z ústní zkoušky ověřující teoretické znalosti.Pro úspěšné absolvování disciplíny je rovněž požadována aktivní účast na cvičení.Doporučejeme absolvování předmětu MS1NJ.

Garant

Mgr. Jitka Pekárová, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Jitka Pekárová, Ph.D.Mgr. Marina Wagnerová, Ph.D.Mgr. Marina Wagnerová, Ph.D.