Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Morfosyntax němčiny 3 (KGS / MS3N)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KGS / MS3N - Morfosyntax němčiny 3, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Výuka se bude zaměřovat jak na teorii syntaktických struktur, tak především na procvičování konkrétních syntaktických jevů.Předmět větné skladby. Rozdělení vět.Větný rámec a jeho porušování.Aktuální členění větné.Podstata a charakteristika jednotlivých větných členů.Souvětí souřadné - druhySouvětí podřadné - všeobecná pravidla, úvod, věty s "dass".Vedlejší věty přívlastkové a příslovečné. Participiální konstrukce.Infinitivní konstrukce.Negace.Přímá a nepřímá řeč.

Získané způsobilosti

Studenti jsou schopni: - chápat strukturu německé věty, - porovnávat strukturu německé věty kontrastivně se svou mateřštinou a uvědomit si jak transpozici, tak i česko-německou interferenci,- provádět syntaktickou analýzu vět, teoreticky popisovat jednotlivé syntaktické jevy a především vytvářet gramaticky korektní věty.

Literatura

Helbig, Gerhard; Buscha, Joachim. Deutsche Grammatik : ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Berlin : Langenscheidt, 2001. ISBN 3-468-49493-9.Götze, Lutz; Hess-Lüttich, Ernest W. B. Grammatik der deutchen Sprache : Sprachsystem und Sprachgebrauch. Aktualiz. Neuausg. München : Bertelsmann Lexikon Institut, 1999. ISBN 3-577-10465-1.Dreyer, Hilke; Schmitt, Richard. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Ismaning : Verlag für Deutsche, 1996. ISBN 3-88532-717-1.Der Duden, Bd. 4 - Die Grammatik. Mannheim: Dudenverlag, 2005. ISBN 3-411-04047-7.Helbig, Gerhard; Buscha, Joachim. Leitfaden der Deutschen Grammatik. Berlin : Langenscheidt, 2000. ISBN 3-468-49495-5.Povejšil J. Mluvnice současné němčiny. Praha: Academia, 1999. ISBN 80-200-0076-3.Lotko E. Slovník lingvistických termínů pro filology. Olomouc: UP, 1999. ISBN 80-244-0720-5.Engel U. Syntax der deutschen Gegenwartssprache. Berlin Erich Schmidt Verlag, 1994. Hall K., Scheiner B. Übungsgrammatik DaF für Fortgeschrittene. Ismaning: Max Hueber Verlag, 2001. ISBN 3-19-00-7448-8.Helbig G., Buscha J. Übungsgrammatik Deutsch. München: Langenscheid, 2000. ISBN 3-468-49494-7.

Požadavky

Pravidelná docházka na přednášky a semináře, domácí příprava, úspěšné splnění zápočtového testu.

Garant

Mgr. Jitka Pekárová, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Jitka Pekárová, Ph.D.Ing. Zdeněk Vávra, Ph.D.Ing. Zdeněk Vávra, Ph.D.