Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Morfosyntax ruštiny 3 (KGS / MS3R)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KGS / MS3R - Morfosyntax ruštiny 3, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Charakteristika číslovek, klasifikace, gramatické kategorie. Základní číslovky. Skloňování základních číslovek. Základní číslovky s počítaným předmětem, vyjádření přibližnosti. Zlomky, desetinná čísla. Číslovky druhové, skloňování. Číslovky násobné, řadové. Slova s číselným významem.Zájmena, charakteristika a klasifikace, morfologické kategorie, paradigmata. Použití zájmen v rusko-českém porovnání.Příslovce, predikativa. Předložky. Spojky. Modální výrazy, částice.

Získané způsobilosti

Student je schopen určit, tvořit a použít tvary zájmen, číslovek a neohebné druhy slov v rozsahu daném obsahem. Je schopen porovnat a vysvětlit odlišnosti ruských gramatických jevů od českých. Správně používá terminologii oboru.

Literatura

DOLEŽELOVÁ, Eva. Lekcii po morfologii russkogo jazyka. null. Brno : Masarykova univerzita, 2002. ISBN 80-210-2989-7 .ŽAŽA, Stanislav. Morfologie ruštiny I. Brno : Masarykova univerzita, 1996. ISBN 80-210-1454-7 .ŽAŽA, Stanislav . Morfologie ruštiny II. null. Brno : Masarykova univerzita, 1997. ISBN 80-210-1674-4 .VAVREČKA, Mojmír. Ruská slovesa a jejich české ekvivalenty. Brno : Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1471-1.BALCAR, Milan. Sbírka cvičení k ruské gramatice. 1. vyd. Praha : VŠE, 1996. ISBN 80-7079-307-4.BRANDNER, Aleš. Seminární cvičení z morfologie ruštiny. Brno : Masarykova univerzita, 2001. ISBN 80-210-2528-X.BRČÁKOVÁ, Dagmar, MISTROVÁ, Veronika, STIESSOVÁ, Jitka. 15 urokov po russkoj morfologii. Praha, 2000. ISBN 80-7184-396-2.Svobodová, Jiřina. Cvičení z ruské morfologie. Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. ISBN 80-7082-725-4 .SVOBODOVÁ, Jiřina. Gramatický proseminář : Slovesa : 1. část : Cvičení z ruského jazyka. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita. Pedagogická fakulta, 1994. ISBN 80-7043-138-5.GLAZUNOVA, Ol´ga Igorevna. Grammatika russkogo jazyka v upražněnijach i kommentarijach : morfologija. Sankt-Petěrburg : Zlatoust, 2000. ISBN 5-86547-136-8.GRENAROVÁ, Renée. Morfologie ruštiny v přehledech a cvičeních. Podstatná jména. Brno : Masarykova univerzita, 2005. KOPECKIJ, Leontij Vasiljevič. Morfologija sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka. Praha : SPN, 1981. ŽAŽA, Stanislav. Paradigmatika a akcentuace ruského slovesa. Přízvuk slovesných tvarů. null. Brno : Univerzita J.E. Purkyně, 1991. ISBN 80-210-0297-2 .CHARVÁTOVÁ, Jaroslava. Pomocné materiály z ruské gramatiky. Praha : SPN, 1987. HAVRÁNEK, Bohuslav. Příruční mluvnice ruštiny : Hláskosloví a tvarosloví. Praha : SPN, 1961. BARNETOVÁ, Vilma. Russkaja grammatika. Praha : Academia, 1979. ŠVEDOVA, Natalija Jul´jevna. Russkaja grammatika. Moskva : AN SSSR, 1980. Russkaja grammatika [online]. Žaža, Stanislav. Ruština a čeština v porovnávacím pohledu. null. Brno : Masarykova univerzita, 1999. ISBN 80-210-2058-X.KOPECKIJ, Leontij Vasiljevič. Ruština v soustavě pozorování a cvičení. Praha : SPN, 1979.

Požadavky

Podle rozhodnutí děkana je účast na výuce povinná. Pro ukončení kurzu je třeba úspěšně (tj. min. na 70%) vyřešit aspoň tři ze čtyř minitestů (3.,6.,9., 12.týden semestru ), složit kombinovanou zkoušku (písemnou a ústní část). Písemnou část tvoří test, nutno dosáhnout min. 70% úspěšnosti.

Garant

Doc. Mgr. Jiří Korostenski, CSc.

Vyučující

Doc. Mgr. Jiří Korostenski, CSc.Doc. Mgr. Jiří Korostenski, CSc.