Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Morfosyntax francouzštiny 1 (KRO / MOS1F)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KRO / MOS1F - Morfosyntax francouzštiny 1, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. týdenSeznámení se s učivem předmětu Morfosyntax francouzštiny 1. Vstupní test se základními gramatickými jevy, určený pro srovnání znalostí studentů.2. týdenPodstatná jména - určování rodu, nepravidelné tvoření množného čísla, množné číslo složených podstatných jmen.3. týdenČlen ve francouzštině - užití členu určitého, neurčitého a dělivého, neurčitý a dělivý člen v záporu.4. týdenPřídavná jména - nepravidelné tvoření ženského rodu, množného čísla, postavení přídavných jmen, změna významu podle postavení přídavného jména.5. týdenČíslovky - tvary a užití číslovek základních a řadových, pravopis číslovek, zlomky, desetinná čísla.6. týdenSamostatná a nesamostatná zájmena přivlastňovací a ukazovací - jejich tvoření a užití.7. týdenPrůběžný test z probraného učiva.8. týdenOsobní zájmena - přízvučná, nepřízvučná, zájmena "en", "y", osobní zájmeno zvratné.9. týdenPořadí osobních zájmen před slovesem, osobní zájmena v rozkazovacím způsobu - kladném i záporném, postavení osobních zájmen před infinitivem.10. týdenVztažná zájmena "qui, que", vztažná zájmena příslovečná, složená vztažná zájmena, užití zájmena "dont".11. týdenTázací zájmena "qui est-ce qui, qui est-ce que, qu'est-ce qui, qu'est-ce que". Zájmena neurčitá - samostatná a nesamostatná, záporná zájmena "personne, rien, jamais, plus".12. týdenNeurčitá zájmena - zájmeno "tout", "meme". Tvoření a užití příslovcí, jejich stupňování.13. týdenZávěrečná písemná zkouška z probrané látky (shrnutí učiva z MS1F).

Získané způsobilosti

Studenti zvládají probrané gramatické jevy teoreticky i prakticky v komunikativních situacích.

Literatura

Koláříková, Dagmar. L exercisier de grammaire française. Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2003. ISBN 80-86473-41-4.Delatour, Y. Nouvelle Grammaire du Français : cours de Civilisation Française de la Sorbonne. Paris : Hachette, 2004. ISBN 2-01-155271-0.Koláříková, Dagmar. Testez vos connaissances. Plzeň : Aleš Čeněk, 2004. ISBN 80-86473-73-2.

Požadavky

Splnění podmínek průběžného testu v polovině semestru. Splnění písemné zkoušky, jejíž minimální úspěšnost je 75 %. Vypracování seminární práce na zadané téma.

Garant

PhDr. Dagmar Koláříková, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Dagmar Koláříková, Ph.D.Mgr. et Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D.PhDr. Dagmar Koláříková, Ph.D.Mgr. et Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D.Mgr. Sylvie Vondráková