Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Morfosyntax francouzštiny 1 (KRO / MS1F)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KRO / MS1F - Morfosyntax francouzštiny 1, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. týdenSeznámení se s učivem předmětu Morfosyntax francouzštiny 1. Vstupní test se základními gramatickými jevy, určený pro srovnání znalostí studentů.2. týdenPodstatná jména - určování rodu, nepravidelné tvoření množného čísla, množné číslo složených podstatných jmen.3. týdenČlen ve francouzštině - užití členu určitého, neurčitého a dělivého, neurčitý a dělivý člen v záporu.4. týdenPřídavná jména - nepravidelné tvoření ženského rodu, množného čísla, postavení přídavných jmen, změna významu podle postavení přídavného jména.5. týdenČíslovky - tvary a užití číslovek základních a řadových, pravopis číslovek, zlomky, desetinná čísla.6. týdenSamostatná a nesamostatná zájmena přivlastňovací a ukazovací - jejich tvoření a užití.7. týdenPrůběžný test z probraného učiva.8. týdenOsobní zájmena - přízvučná, nepřízvučná, zájmena "en", "y", osobní zájmeno zvratné.9. týdenPořadí osobních zájmen před slovesem, osobní zájmena v rozkazovacím způsobu - kladném i záporném, postavení osobních zájmen před infinitivem.10. týdenVztažná zájmena "qui, que", vztažná zájmena příslovečná, složená vztažná zájmena, užití zájmena "dont".11. týdenTázací zájmena "qui est-ce qui, qui est-ce que, qu'est-ce qui, qu'est-ce que". Zájmena neurčitá - samostatná a nesamostatná, záporná zájmena "personne, rien, jamais, plus".12. týdenNeurčitá zájmena - zájmeno "tout", "meme". Tvoření a užití příslovcí, jejich stupňování.13. týdenZávěrečná písemná zkouška z probrané látky (shrnutí učiva z MS1F).

Získané způsobilosti

Studenti zvládají probrané gramatické jevy teoreticky i prakticky v komunikativních situacích.

Literatura

Koláříková, Dagmar. L exercisier de grammaire française. Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2003. ISBN 80-86473-41-4.Delatour, Y. Nouvelle Grammaire du Français : cours de Civilisation Française de la Sorbonne. Paris : Hachette, 2004. ISBN 2-01-155271-0.Koláříková, Dagmar. Testez vos connaissances. Plzeň : Aleš Čeněk, 2004. ISBN 80-86473-73-2.

Požadavky

Splnění podmínek průběžného testu v polovině semestru. Písemná část závěrečné zkoušky má minimální úspěšnost 75 %.

Garant

PhDr. Dagmar Koláříková, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Dagmar Koláříková, Ph.D.PhDr. Dagmar Koláříková, Ph.D.